1. Home
  2. Новости
  3. Формиран Пензионерски синдикат во рамките на КСС

Формиран Пензионерски синдикат во рамките на КСС

Формиран Пензионерски синдикат во рамките на КСС
0
548 ПРЕГЛЕДИ

На ден 27.06.2018 во Скопје се одржа Основачки Конгрес на  Пензионерски синдикат на Македонија (ПСМ) во состав на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија на кој присуствуваа делeгaти односно пензионери од цела Македонија.

На овој основачки конгрес се донесоа документи според кои синдикатот ќе се води во своето понатамошно функционирање како што се Статутот, програмата, како и резолуции на синдикатот.

za na web

Исто така  беше избрано и раководството на   ПСМ, а за Претседател беше избран пензионерот Марјан Спасовски, еден од двајцата предложени кандидати.

Во програмата на ПСМ се наведува подобрување на економско-социјалната положба на пензионерите, придонесување кон подобрување на социјалниот дијалог,  здравствената заштита на пензионерите, подобрување на условите за стекнување на старосна пензија, зголемување на пензиите и воспоставување на минимална пензија, кои беа вметнати во резолуциите кои беа усвоени.

Избраниот Претседател истакна дека ќе се заложи за подобрување на статусот на пензионерите во Р.Македонија и дека ќе работи на остварување на барањата на пензионерите.

36292653_10216091203293736_2550872194825584640_n

Настанот, односно основањето на овој синдикат беше поздравен и поддржан од сите присутни, кои истакнаа дека конечно и тие треба да бидат застапувани и вклучени во општественото живеење.

Настанот беше и медиумски поддржан.

 

Trade union of Pensioners of Macedonia established within the KSS

Trade union of Pensioners of Macedonia established within the KSS
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 27 of June 2018, the Founding Congress of the newly formed Pensioners Union of Macedonia (PSM) was held in Skopje, where delegates from all around Macedonia attended.

At the Founding Congress the delegates voted for the program, resolutions and the Statute and according to that the future trade union will function. At the Founding Congress the management was elected including Marjan Spasovski who was elected as president of PSM.

This trade union will function within the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS).

za na web

In the program of PSM  are included: improvement of the economic and social status of pensioners, contributing in a direction of improving of the social dialogue, health care for pensioners, improving the conditions for retirement, raising pensions and establishing a minimum pension that have been predicted in the resolutions that have been adopoted.

The elected President pointed out that he will make efforts to improve the status of pensioners in Republic of Macedonia and that he will work to find out the demands of the pensioners.

36292653_10216091203293736_2550872194825584640_n

The event and the founding of this union was welcomed and supported by all present audience that pointed out that they should finally be represented and involved in the social partnership.

The event was also supported by the media.