1. Home
  2. Новости
  3. Присуство на КСС на Извршниот комитет на Европската конфедерација на синдикати (ETUC)

Присуство на КСС на Извршниот комитет на Европската конфедерација на синдикати (ETUC)

Присуство на КСС на Извршниот комитет на Европската конфедерација на синдикати (ETUC)
0
247 ПРЕГЛЕДИ

Брисел, 14-15 декември 2016

Претставници од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија присуствуваа на Извршниот комитет на Европската конфедерација на синдикати (ETUC), на кој беа разгледани повеќе прашања кои се однесувааат на организирање на кампања за социјални права, кампања за покачување на платите и беа усвоени . Беа донесени резолуции за иднината на социјалниот дијалог, резолуција за минимална плата, стратегии за баланс помеѓу работата и приватниот живот, како и за активното стареење и меѓугенерацискиот пристап.

На оваа седница се разгледуваше доставеното барање на КСС по однос на прием како полноправен член на Европската конфедерација на синдикати, за што Извршниот комитет на ETUC, едногласно ја усвои оваа одлука. Со тоа Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија доби статус на полноправен член кој ќе учествува во нејзините органи и тела во креирањето и спроведувањето на економско – социјалните европски политики.

Европската конфедерација на синдикати (ETUC) е формирана во 1973г. и сега членуваат 89 национални конфедерации во 39 земји и десет Европски федерации.

KSS attended Executive Committee of European Trade Union Confederation (ETUC)

KSS attended Executive Committee of European Trade Union Confederation (ETUC)
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Brussels, 14-15 December 2016

Representatives of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia attended the Executive Committee of the European Trade Union Confederation (ETUC), which reviewed several issues as they relate to organizing a campaign for social rights, a campaign for pay raise, which were adopted on the meeting.

There were adopted resolutions on the future of social dialogue, resolution of minimum wage, strategies for balance between work and private life, as well as for active aging and inter-generational approach.

On the session it was discussed about the application submitted by KSS in terms of admission as a full member of the European Trade Union Confederation, which the Executive Committee of the ETUC, unanimously adopted the decision. Thus Confederation of Free Trade Unions of Macedonia has received the status of a full member which will participate in its bodies in the formulation and implementation of European economic – social policies.

The ETUC was set up in 1973 and now comprises 89 national trade union confederations in 39 countries, plus 10 European trade union federations.