СПТОМ

Синдикат на Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија (СПТОМ)

Синдикатот на Поштенските и Телекомуникациските оператори на Македонија (СПТОМ) е основан во мај 2012 година. Синдикатот опфаќа околу 1700 членови вработени во поштенско-телекомуникациската дејност во Р. Македонија.

СПТОМ е организиран во 2 синдикални организации, и тоа:
– Синдикална организација на АД Македонска Пошта и
– Синдикална организација на ОНЕ Телекомуникациски услуги

Претседател на СПТОМ е Боро Велигденов.

Контакт:
Тел.: 02/ 310 52 88
Факс: 02/ 310 52 88
Моб: 070/ 20 06 14
Е-маил: bveligdenov@yahoo.com

Copyright kss.mk