ССЕРИ

Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија (ССЕРИ)

Самостојниот синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија (ССЕРИ) е основан во мај 2007 година. Синдикатот опфаќа околу 5500 членови вработени во енергетскиот сектор во Р. Македонија и придружните дејности.

ССЕРИ е организиран во 3 синдикални организации, и тоа:
– Синдикална организација на АД Елем,
– Синдикална организација на АД Мепсо и
– Синдикална организација на АД Тец Неготино.

Претседател на ССЕРИ е  Васко Перчаковски.

Седиште:
Ул. Новачки пат бр. ББ
7000, Битола
Р. Македонија

Контакт:
Тел.:
Моб:
Е-маил: kontakt@sindikatnarek.org.mk

 

Copyright kss.mk