ССЕРИ

Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија (ССЕРИ)

Самостојниот синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија (ССЕРИ) е основан во мај 2007 година. Синдикатот опфаќа околу 5500 членови вработени во енергетскиот сектор во Р. Македонија и придружните дејности.

ССЕРИ е организиран во 3 синдикални организации, и тоа:
– Синдикална организација на АД Елем,
– Синдикална организација на АД Мепсо и
– Синдикална организација на АД Тец Неготино.

Претседател на ССЕРИ е Димче Дамчевски.

Седиште:
Ул. Новачки пат бр. ББ
7000, Битола
Р. Македонија

Контакт:
Тел.: 047/ 20 66 79
Моб: 070/ 34 02 02
Е-маил: sindikat.rekbitola@gmail.com

Статут
Програма
Пристапница
Колективен договор

Copyright kss.mk