Надзорен Одбор

Надзорен одбор

Надзорниот одбор е орган на Конгресот на КСС. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 5 години, без можност за повторен избор. Надзорниот одбор ги има следните надлежности:
– Да врши контрола на материјално-финансиското работење на КСС;
– Да соработува со инспекиските служби задолжени за финансиското работење согласно законските прописи.

Надзорниот одбор им поднесува годишен извештај за материјално-финансиското работење на КСС на Извршниот одбор и на Конференцијата на КСС.

Надзорниот одбор му поднесува извештај за својата работа и за материјално-финансиското работење на КСС во меѓуконгресниот период, на наредниот Конгрес на КСС.

Copyright kss.mk