1. Home
  2. Организациска Структура
  3. Претседателство

Претседателство

Претседателство на КСС

Претседателството на КСС го сочинуваат сите Претседатели на гранските синдикати на КСС.

Со Претседателството раководи Претседателот на КСС. Претседателството има консултативна улога и истото може да дава предлози, мислења и сугестии до Извршниот одбор на КСС.

Иницијатива за свикување на седници на Претседателството, може да дадат најмалку повеќе од половината членови на истото со конкретен предлог на прашања со кое бараат свикување на седница на Претседателството.

Претседателството се свикува по потреба, а најмалку еднаш на шест месеци.