1. Home
  2. Laws

Laws

Устав на Р.Македонија
– Измени и дополнувања
Амандмани I и II – 1/1992
Амандман III – 31/1998
Амандмани IV – XVIII – 91/2001
Амандман XIX – 84/2003
Амандмани XX – XXX – 107/2005
Амандман XXXI – 3/2009

Закон за безбедност и здравје при работа
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен суд – 07.07.2010
Одлука на Уставен суд – 29.06.2011
Изменување и дополнување – 03.10.2011
Одлука на Уставен суд – 02.05.2012
Измена и дополнување – 14.02.2013
Измена и дополнување – 19.02.2013
Дополнување – 07.10.2013
Дополнување – 27.11.2013

Закон за заштита од вознемирување на работното место – 79-2013

Закон за исплата на платите – 26-2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 06.12.2013

Закон за Европски работнички совет – 6/2012

Закон за еднакви можности на жените и мажите – 6/2012

Закон за заштита на личните податоци – 7/2005
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 19.08.2008
Измена и дополнување – 20.09.2010
Измена и дополнување – 03.10.2011

Закон за инспекција на труд – 2002
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 23.03.2011
Измена и дополнување – 27.11.2013

Закон за Народниот правобранител – 60/2003
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен суд 29.10.2008
Измена и дополнување 14.09.2009

Закон за пензиско и инвалидско осигурување – 98/2012
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 26.12.2012
Измена и дополнување – 25.01.2013
Измена и дополнување – 06.12.2013

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување – 142/2008
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен суд 06.05.2009
Измена и дополнување 22.05.2009
Измена 25.12.2009
Измена и дополнување 22.12.2010
Измена и дополнување 14.04.2011
Измена и дополнување 30.12.2011
Измена и дополнување 30.03.2012
Одлука на Уставен суд 14.11.2012
Измена и дополнување 25.01.2013

Закон за работните односи – 17.02.2014

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер – 13-2006
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 14.07.2008
Измена и дополнување – 15.01.2010

Закон за социјална заштита – 29.10.2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 27.11.2013
Измена и дополнување – 30.12.2013
Измена и дополнување – 24.02.2014

Закон за спречување и заштита од дискриминација – 50/2010