Закони

Устав на Р.Македонија
– Измени и дополнувања
Одлука за прогласување на Амандманот XXXI на Уставот на Република Македонија – 09.01.2009 година
Одлука за прогласување на Амандманот XXXII на Уставот на Република Македонија – 12.04.2011 година
Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, и XXXVI на Уставот на Република Македонија – 11.04.2019

Закон за работните односи – 28.09.2015
– Измени и дополнувања
Изменување и дополнување – 15.02.2016
Одлука на Уставен суд – 29.06.2016
Изменување и дополнување – 29.06.2018
Изменување и дополнување – 30.05.2019
Изменување и дополнување – 11.09.2020

Закон за административните службеници
– Измени и дополнувања

Закон за вработените во јавниот сектор
– Измени и дополнувања
Изменување и дополнување – 30.12.2014
Изменување и дополнување – 15.02.2016
Дополнување – 20.02.2018
Изменување и дополнување – 24.10.2018
Изменување – 12.07.2019
Изменување – 17.01.2020

Закон за безбедност и здравје при работа
– Измени и дополнувања
Изменување и дополнување – 27.01.2020

Кривичен Законик
– Измени и дополнувања
Дополнување – 24.01.2014
Изменување и дополнување – 05.02.2014
Изменување – 06.02.2014
Дополнување – 01.08.2014
Изменување – 05.09.2014
Изменување и дополнување – 31.10.2014
Изменување и дополнување – 30.12.2014
Изменување и дополнување – 10.11.2015
Изменување и дополнување – 25.12.2015
Изменување и дополнување – 31.07.2017
Изменување и дополнување – 31.12.2018

Закон за заштита од вознемирување на работното место – 79-2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за минимална плата – 17.5.2018
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен Суд бр.133/2017-1
Измена и дополнување – 30.07.2018
Измена и дополнување – 18.06.2019
Измена и дополнување – 19.11.2019

Закон за исплата на платите – 26-2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 06.12.2013
Измена и дополнување – 27.08.2015
Измена и дополнување – 03.10.2019

Закон за Европски работнички совет – 6/2012
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за еднакви можности на жените и мажите – 6/2012
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 12.11.2014
Измена и дополнување – 02.09.2015
Измена и дополнување – 16.11.2015

Закон за заштита на личните податоци – 16.02.2020
– Измени и дополнувања

Закон за инспекција на труд – 2002
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 23.03.2011
Измена и дополнување – 27.11.2013
Измена и дополнување – 05.03.2014
Измена и дополнување – 05.03.2015
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за Народниот правобранител – 60/2003
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен суд 29.10.2008
Измена и дополнување 14.09.2009
Измена и дополнување 29.09.2016
Измена и дополнување 14.10.2016
Измена и дополнување 23.02.2018

Закон за евиденциите во областа на трудот 31/2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување 27.08.2015
Измена 27.01.2020

Закон за пензиско и инвалидско осигурување
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 06.12.2013
Измена и дополнување – 04.03.2014
Измена и дополнување – 26.06.2014
Измена и дополнување – 29.07.2014
Измена и дополнување – 31.10.2014
Измена и дополнување – 19.12.2014
Измена и дополнување – 12.02.2015
Измена и дополнување – 17.04.2015
Измена и дополнување – 12.06.2015
Измена и дополнување – 31.07.2015
Измена и дополнување – 27.08.2015
Измена и дополнување – 04.09.2015
Измена и дополнување – 05.10.2015
Измена и дополнување – 11.12.2015
Измена и дополнување – 15.02.2016
Измена и дополнување – 29.06.2016
Измена – 18.07.2016
Измена и дополнување – 23.02.2018
Измена и дополнување – 30.11.2018
Измена и дополнување – 28.12.2018
Измена и дополнување – 02.09.2019
Измена и дополнување – 27.12.2019
Дополнување – 10.02.2020

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
– Измени и дополнувања

Закон за мирно решавање на работни спорови – 11.07.2014
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување 19.02.2016

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер – 22.05.2019
– Измени и дополнувања

Закон за социјална заштита – 23.05.2019
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 17.07.2019
Измена и дополнување – 27.12.2019

Закон за спречување и заштита од дискриминација – 2020

Copyright kss.mk