1. Home
  2. Новости
  3. КСС организира свечена академија по повод приемот во Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC) и Европската конфедерација на синдикати (ETUC)

КСС организира свечена академија по повод приемот во Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC) и Европската конфедерација на синдикати (ETUC)

КСС организира свечена академија по повод приемот во Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC)  и Европската конфедерација на синдикати (ETUC)
0
163 ПРЕГЛЕДИ

Скопје 22.03.2017г., Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија по повод приемот во Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC) и Европската конфедерација на синдикати (ETUC) организира свечена академија на која свое обраќање имаше Претседателот на КСС, Благоја Ралповски, свое обраќање на свеченоста имаше и Почесниот Претседател Дојчин Цветановски на тема: ,,Синдикални предизвици во Република Македонија во последните две и пол децении, со посебен осврт на формирањето и активностите на Конфедерацијата на слободни синдикатина Македонија” , како и Министерот за труд и социјална политика, г.Ибрахим Ибрахими.

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) доби полноправно членство во Меѓународната конфедерација на синдикати (ITUC), со одлука донесена на Генералниот Совет, кој се одржа од 29 ноември до 1 декември во Виена и стана дел од меѓународните синдикати во кој членуваат повеќе од 181 милион работници во 162 земји со повеќе од 340 национални синдикати.

КСС оствари двоен успех со прием и во Европската конфедерација на синдикати (ETUC) на Извршниот комитет кој се одржа на 14 и 15 декември во Брисел со добивање на статус на полноправен член кој ќе учествува во нејзините органи и тела во креирањето и спроведувањето на економско – социјалните европски политики, истакна Претседателот на КСС г. Благоја Ралповски.

kss-clenka-vo-ituc-etuc

Приемот на КСС во Светската конфедерација на синдикатите има големо значење од повеќе аспекти. Секако дека тоа претставува знак за објективно признание дека КСС ги исполнила критериумите за да стане членка на оваа исклучително важна светска организација, но исто така значи и дека со нејзиното членство добива во зголемување на нејзината реална моќ и позиција пред сѐ во сопствената земја, се разбира, во рамките на законите што ги регулираат синдикалните позиции, а уште повеќе е и исклучително јасен сигнал и порака до работниците во нашата држава. За тие кои се членови во некои од гранските синдикати на КСС дека нивната сигурност, со самото тоа е битно зајакната, а за оние работници кои сѐ уште не се синдикално организирани, треба да биде причина повеќе за што поскоро да станат дел од синдикално организираните работници, истакна Почесниот Претседател на КСС, г.Дојчин Цветаноски.

На свечената академија, КСС му додели прва плакета на Почесниот Претседател Дојчин Цветаноски за синдикално творештво, синдикално водство и животно дело за идеологија и реализација во синдикалните движења во Република Македонија и регионот.

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, истакна дека социјалниот дијалог во изминатиот период бележи значителен прогрес. Сепак, вели треба да се работи во следниот период на негово зајакнување со цел унапредување на работничките права и на обврските и правата на работодавачите. Како предизвици и цели за во иднина, остануваат натамошното зајакнување на капацитетите на Економско – социјалниот совет и активно вклучување на социјалните партнери во процесот на креирање  и имплементација, а со самото тоа и континуираниот развој и унапредување на трипартитиниот социјален дијалог во Република Македонија, истакна Министерот Ибрахими.

Со приемот во КСС како полноправен член во Меѓународната и Европската конфедерција на синдикати се докажува и се потврдува делувањето и активната улога на КСС на национално, регионално, европско и светско ниво.

Настанот е поддржан од проектот Унапредување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, како дел од промотивната кампања за синдикатите.

 

 

KSS organizes ceremonial academy on the occasion of receiving full membership status of the International Trade Union Confederation (ITUC) and European Trade Union Confederation (ETUC)

KSS organizes ceremonial academy on the occasion of receiving full membership status of the International Trade Union Confederation (ITUC) and European Trade Union Confederation (ETUC)
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Confederation of Free Trade Unions of Macedonia upon accession to the International Trade Union Confederation (ITUC) and the European Trade Union Confederation (ETUC) organized a ceremonionial academy where the President of KSS, Blagoja Ralpovski addressed to the audience. The Honorary president of KSS addressed on the subject ,, Trade union challenges in the country in the last two and half decades, with particular reference to the formation and activities of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia “, also and the Minister of Labor and Social Policy, Ibrahim Ibrahimi addressed in front of the audience.

Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS) was accepted as full member in the International Trade Union Confederation (ITUC), with a decision taken at the General Council, held from 29 November to 1 December in Vienna and became part of the international trade unions whose members are over 181 million workers in 162 countries with more than 340 national unions.

KSS had double success with the admission to the European Trade Union Confederation (ETUC), on the Executive Committee that was held on 14 and 15 December in Brussels, acquiring the status of a full member who will participate in its bodies and in the formulation and implementation of European economic and social policy, said the President of KSS, Blagoja Ralpovski.

kss-clenka-vo-ituc-etuc

Admission of KSS in the International Trade Union Confederation has an exceptional significance. Sure it was a sign of objective recognition that KSS has met the criteria to become a member of this extremely important global organization, but also means that with this membership, its real power and position is increasing primarily in our own country, of course within the laws regulating trade union positions and further, it is extremely clear signal and message to the workers in our country. For those who are members of some of the branch trade unions of KSS their security therefore is strengthened, and for those workers who are not yet unionized, this should be reason as soon as possible to join the trade union, noted the Honorary President of KSS , Dojchin Cvetanoski.

On the official ceremonial academy, KSS awarded first plaquette to theHonorary President, Dojcin Cvetanoski for trade union work, trade union leadership and life’s work of ideology and implementation in trade union movements in Macedonia and the region.

Minister of Labor and Social Affairs Ibrahim Ibrahimi, said that social dialogue in the past has seen significant progress. However, he said that in the next period they should work on strengthening in order to improve workers’ rights and the obligations and rights of employers. The challenges and goals for the future remain further strengthening the capacities of the Economic – Social Council and active involvement of social partners in the creation and implementation, and thereby the continued development and promotion of tripartite dialogue in the country, said Minister Ibrahimi.

With admission of KSS as full member of the International and the European Trade Union Confederation it is proved and confirmed the action and the active role of KSS at the national, regional, european and global level.

The event is supported by the project Promotion of social dialogue, financed by the European Union and implemented by the International Labor Organization as part of the promotional campaign for trade unions.

Настанот е поддржан од проектот Унапредување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, како дел од промотивната кампања за синдикатите.