1. Home
  2. Новости
  3. ETUC извештај за состојбата со корона вирусот

ETUC извештај за состојбата со корона вирусот

ETUC извештај за состојбата со корона вирусот
0
322 ПРЕГЛЕДИ

Синдикалните членови во овој период се на првите борбени линии во справување со корона вирусот, а милиони во светот се соочуваат со здравствени проблеми и нарушување на безбедностапоради појавувањето на пандемијата. Оваа пандемија јасно укажа на важноста за заштита на вработените како од болести така и за општата безбедност на работното место.

Европската конфедерација на синдикати направи анкета меѓу своите членки во која се гледа која земја какви мерки преземала за справување во корона вирусот. Од анкетата може да се види дека повеќе земји превземаат сет на мерки со кои би ги помогнале бизнисите, целото стопанство и поединечниот граѓанин.

И Македонија како земја која не е одмината од пандемијата презема одредени мерки за заштита и напалување на последиците од вирусот. Се нудат одредени мерки за стопанството кои сепак се чини дека не се доволни или пак не соодветствуваат со потребите на одредени сектори. Дел од мерките се однесуваат на кредитна поддршка на стопанството преку посебни кредитни линии без камата, одложување на обврските спрема банките на сите граѓани до септември, ослободување од работа на хроничните болни и трудниците и самохрани родители, обезбедена е онлајн настава за учениците и студентите и друго.

Во прилог ја споделуваме и целосната анкета на следниот линк

ETUC report on coronavirus condition

ETUC report on coronavirus condition
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Trade union members in this period are at the forefront of the fight against corona virus and millions around the world are facing health problems and security issuess due to the pandemic outbreak. This pandemic clearly underscored the importance of protecting employees from  illness and safety in the workplace in general .

The European trade union confederation has conducted a survey among its members showing the measures that countries has taken to deal with the corona virus. The survey shows that more countries are taking a set of measures to help businesses, the whole economy and the individual citizen.

И Македонија како земја која не е одмината од пандемијата презема одредени мерки за заштита и напалување на последиците од вирусот. Се нудат одредени мерки за стопанството кои сепак се чини дека не се доволни или пак не соодветствуваат со потребите на одредени сектори. Дел од мерките се однесуваат на кредитна поддршка на стопанството преку посебни кредитни линии без камата, одложување на обврските спрема банките на сите граѓани до септември, ослободување од работа на хроничните болни и трудниците и самохрани родители, обезбедена е онлајн настава за учениците и студентите и друго.

Macedonia also, as a country has not passed the pandemic, The country is also taking certain measures to protect and prevent the consequences of the virus. Certain economic measures are being offered that still do not seem to be sufficient or do not meet the needs of certain sectors. Some of the measures refer to credit support to the economy through special interest-free credit lines, postponement of liabilities to banks for all citizens until September, release from work for people with chronic illness, pregnant women and single parents, online classes for students and more.

In addition, we share the full survey of the next link.