1. Home
  2. Ratified conventions of MOT in RM

Ratified conventions of MOT in RM

Occupational Safety and Health Convention

Abolition of Forced Labor Convention

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention

Right to Organise and CollectiveBargaining Convention

Worst Forms of Child Labour Convention

Конвенција за трипартитна консултација (меѓународни стандарди за труд)

Minimum Wage Fixing Convention

Discrimination (Employment and Occupation) Convention

Equal Remuneration Convention

Конвенција за ноќна работа (жени)

Forced Labour Convention

Состојбата со еднаквите можности на жените и мажите

Стандарди за рано учење и развој

Private Employment Agencies Convention

Minimum Age Convention

Конвенции и препораки

Labour Relations (Public-Service) Convention

Labour Administration Convention

Конвенција за колективно договарање

Правата и обврските на работодавачите и вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа

Прирачник – Фундаметални конвенции