Ратификувани конвенции на МОТ од РМ

Конвенција за здравје и безбедност при работа

Фундаметални конвенции на Меѓународната организација на трудот

Конвенција за правото за организирање и колективно договорање

Конвенција за слободата на здружување и заштитата на правата за организирање

Конвенција за колективно договарање

Конвенција за организацијата на работниците,

Конвенција за заштита од присилна работа

Конвенција за најлошите форми на детски труд

Конвенција за трипартитна консултација (меѓународни стандарди за труд)

Конвенција за одредување на минимална плата

Конвенција за дискриминација (вработување и професија)

Конвенција за еднакво наградување

Конвенција за ноќна работа (жени) – (ревидирана)

Конвенција за платени одмори (ревидирана)

Конвенција за неделен одмор (Индустрија)

Конвенција за неделен одмор (трговија и канцеларии)

Конвенција за помош при повреда на работа

Конвенција за професионални здравствени услуги

Конвенција за професионално заболување од рак

Конвенција за прекин на работа

Конвенција за принудна работа

Конвенција за приватните агенции за вработување

Конвенција за платено отсуство за едукација

Конвенција за политики за вработување

Конвенција за биро за вработување

Конвенција за трудова инспекција 

Конвенција за трудова инспекција (Земјоделство)

Конвенција за минимална возраст

Конвенција за социјална заштита (минимални стандарди)

Конвенција за работниците со семејни обврски

Конвенција за стручна рехабилитација и вработување (на лица со посебни потреби)

Конвенција за развој на човечките ресурси

Конвенција за работни односи во јавните служби

Конвенција за трудова администрација

Конвенција за Работна средина (загадување на воздух, врева и вибрација)

Азбестна конвенција

Конвенции и препораки за безбедност и здравје при работа на Меѓународната организација на трудот

Состојбата со еднаквите можности на жените и мажите

Ран детски развој – Стандарди за рано учење и развој кај деца од 0 до 6 години

Правата и обврските на работодавачите и вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа

Copyright kss.mk