Грански колективни договори

Колективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата и дејноста одмор и рекреација на децата (Февруари 2011)

Колективен договор за основно образование (декември 2008)

Колективен договор за средно образование (декември 2008)