1. Home
 2. Новости
 3. Барања и ставови на КСС усвоени на Конференција на КСС

Барања и ставови на КСС усвоени на Конференција на КСС

0
103 ПРЕГЛЕДИ

На 28.06.2017 година се одржа редовна седница на Конференцијата на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС), како највисок постојан орган помеѓу два конгреса на која меѓудругото расправаше за актуелните состојби во делот на работните односи, социјaлното партнерство и социјалниот дијалог помеѓу партнерите на сите нивоа, со посебен акцент на прашања сврзани со надлежностите на КСС како репрезентативна федерација на национално ниво и членка на Економско социјалниот совет.

Konferencija na KSS

Конференцијaта констатира дека долготрајната политичка криза во земјата директно влијаеше и врз економските движења кои силно рефлектираа и на вкупниот социјален статус на вработените, а со тоа и на нивните семејства. Така влошените економско социјални состојби и изместените нормални функционирања на највисоките државни органи неизбежно влијаеа и врз изместување на нормалното функционирање на социјалниот дијалог, а со тоа и недостиг на резултати кои беа и се од голeмо значење за вкупните општествено-економски движења во државата.

Конференцијата ги подржува вкупните напори за надминување на споменатите состојби и во оваа прилика јавно и јасно ја изразува својата позиција на одговорен, легален и легитимен социјален субјект кој непоколебливо ќе продолжи да ја остварува својата функција во рамките на Уставот, законите на државата, како и на меѓународните конвенции и меѓународната пракса на синдикално фунционирање во демократските земји.

Конференцијата на КСС ги усвои следните барања:

 1. Итно да почне со функционирање Економско социјалниот совет на национално ниво, согласно одредбите од Законот за работни односи, Спогодбата помеѓу легитимните социјални партнери за неговото формирање и Деловникот за работа на истиот.
 2. КСС покренува иницијатива надлежното министерство, односно МТСП да пристапи кон постапка за носење на Закон за синдикатите, според искуството од најдемократските држави, а секако со целосно вклучување на сите легитимни субјекти за носење на таков закон.
 3. Економско социјалниот совет да биде целосно вклучен во договарање околу висината на минималната плата со целосно согледување на влијанието врз сите останати степени на сложеност на работните места, особено во јавниот сектор, со цел да се отстрани можноста од губење на мотивација кај посложените работни места доколку дојде до неприфатливо стеснување на распонот на платите. КСС има посебна причина да биде особено активна и вклучена во договарањето за висина на минималната плата, заради неспорниот факт дека е иницијатор на активностите за утврдување на минималната плата во времето кога истата воопшто ниту постоеше во државата ниту беше во тоа време сериозно разгледувано ова прашање (крајот на 2005, почетокот на 2006 година).
 4. Целосно спроведување на важечките Колективни договори на сите нивоа и санкционирање на правни или физички лица кај кои ќе се утврди непочитување на оваа законска обврска.
 5. КСС бара Владата преку ресорното министерство, а во согласност со сите социјални партнери да покрене иницијатива за утврдување на дополнителни услови за предвремено пензионирање со откуп на стаж најмалку за 2 последни години, а особено во претпријатија и установи каде што објективно се појавува проблем со технолошки вишок.
 6. КСС и предлага на Владата сериозно да ја разгледа можноста за воведување на флексибилно работно време и тоа по модел на летно и зимско работно време.
 7. КСС и нејзините органи во целост им даваат подршка на сите барања од гранските синдикати членки на нашата Конфедерација, кои ги имаат доставено до  ресорните министерства или дополнително ќе ги достават, а истите се во рамките на надлежностите утврдено со Законот за работни односи, Општите колективни договори, како и Колективните договори на гранско ниво.
 8. Конференцијата на КСС бара резолуциите усвоени на последниот Конгрес на КСС да бидат ставени на Дневен ред на Економско социјалниот совет, како и пред надлежните државни органи и по истите да има соодветна постапка.
103 ПРЕГЛЕДИ

Views and demands of KSS adopted on а regular session on the Conference of KSS

0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 28.06.2017 was held a regular session of the Conference of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), the highest permanent body between two congresses, there were discussed a lot of questions among which was discussed and the current situation in the field of labor relations, social partnership and social dialogue between the partners of all levels, with a special emphasis on issues related to the competences of KSS as a representative federation at the national level and a member of the Economic and Social Council.

Konferencija na KSS

The Conference conducted that the prolonged political crises in the country had directly affected the economic movements that strongly reflected on the overall social status of the employees, and therefore of their families.

Thus, the deteriorated economic and social conditions and the altered normal functioning of the highest state bodies inevitably influenced the normal functioning of the social dialogue, and thus there is lack of results that are of high importance to the overall socio-economic movements in the country.

The Conference supports the efforts for overcoming of the abovementioned conditions and in this occasion publicly and clearly expresses its position as a responsible, legal and legitimate social entity that will continue to perform its function in the framework of the Constitution, the laws of the state, as well as International conventions and international practice of trade unions functioning in democratic countries.

The Conference of KSS adopted the following requirements:

 1. The Economic and Social Council at national level, in accordance with the provisions of the Law on Labor Relations, the Agreement between the legitimate social partners on its establishment and the Rules of Procedure for its work, should immediately start with its functioning.
 2. KSS takes initiative to the relevant ministry, the Ministry of Labor and Social Policy to proceed to the procedure for adopting the Law on Trade Unions, according to the experience of the most democratic countries, and of course with full inclusion of all legitimate entities for adopting such a law.
 3. The Economic and Social Council should be fully involved in negotiating the amount of the minimum wage by fully perceiving the impact on all other degree of complexity in the workplace, in particular in the public sector, in order to eliminate the possibility of losing motivation of the more complex workplaces if it comes to an unacceptable narrowing of the wage spread. KSS has an evident reason to be particularly active and involved in bargaining for the minimum wage, due to the indisputable fact that KSS is the initiator of the activities for determining the minimum wage at the time when it did not even exist in the country, neither it was seriously addressed at that time (end of 2005, beginning of 2006).
 4. Fully implementation of the applicable Collective Agreements at all levels and sanctions to the legal or natural persons that will determine non-compliance with this legal obligation.
 5. KSS requires from the Government through the relevant ministry and in agreement with all social partners, KSS initiate the establishment of additional conditions for early retirement with a repurchase period of at least 2 recent years, and especially in enterprises and institutions where objectively there is a problem with redundancy .
 6. KSS proposes the Government to take seriously the possibility of introducing flexible working time according to the model of summer and winter working hours.
 7. KSS and its organs give full support to all branch trade unions, members of our Confederation and their requirements which have been submitted to the relevant ministries or additionally which will be submitted, and are in accordance and stipulated by the Labor Law, General Collective Agreements , as well as Collective Agreements at the branch level.
 8. The Conference of KSS requires the resolutions that were adopted at the last Congress of KSS to be placed on the agenda of the Economic and Social Council, as well as before the competent state bodies after which an appropriate procedure will be undertaken.
0 ПРЕГЛЕДИ