1. Home
  2. Новости
  3. Секцијата на жени при КСС во донаторска акција

Секцијата на жени при КСС во донаторска акција

Секцијата на жени при КСС во донаторска акција
0
108 ПРЕГЛЕДИ

Секцијата на жени при Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија по повод одбележувањето на меѓународниот ден на жената 8ми март изврши донација која се состоеше од средства за секојдневните потреби на децата кои живеат во СОС детското село- Скопје. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

Покрај извршената донација, членовите на КСС го посетија СОС детското село каде менаџерскиот тим ги запозна со стандардите на работа и начинот на функционирање на здружението, како и програмите на кои работат за зајакнување на децата и нивна инклузија во општествтото. Во моментов во СОС селото има 12 семејни куќи и пет дополнителни објекти. Селото е во можност да згрижи 84 деца а моментално се згрижени 69 деца на возраст од две до петнаесет години, за кои се грижат 12 СОС мајки.

Се надеваме дека со оваа донација барем малку придонесовме во оваа благородна и хумана мисија на здружението кое работи со голема љубов и посветеност.
 

Women section of KSS in action for donation

Women section of KSS in action for donation
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The Women’s Section of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia, on the occasion of the International Women’s Day, donated a basic resources for everyday needs of children that are living in SOS Children’s Village – Skopje. The association acts and works on development programs in the field of social protection, social prevention and children’s rights.

In addition to the donation, KSS members visited the SOS children’s village where the management team introduced them to the working standards and the way of functioning of the association, as well as the programs they аre implementing in the moment for empowering children and their inclusion in the society. Currently, in the SOS village there are 12 family houses and five additional facilities. The village is able to provide 84 children and currently 69 children aged between two and fifteen are currently taken care of, for whom 12 SOS mothers care.
We hope that with this donation we made a little contribution in this noble and humane mission of the association that works with love and huge dedication.