1. Home
 2. Новости
 3. СТОП за родово базирано насилство на работното место

СТОП за родово базирано насилство на работното место

СТОП за родово базирано насилство на работното место
0
419 ПРЕГЛЕДИ

Започнувајќи од 14 Февруари, а во престет на 8ми Март, започната е глобална кампања против родово базирано насилство.

Кампањата која ја води Меѓународната конфедерација на синдикати вели “ Stop Gender Based Violence at work! Support an ILO Convention! “ односно стоп за родово базирано насилство.

Синдикатите ја повикуваат Меѓународната организација на трудот да донесе  нова меѓународна конвенција за заштита од насилство  на полова основа на работното место.

Родово-базирано насилство на работното место или на пат до и од работа, може да се јави во повеќе форми, вклучувајќи:

 • Физичка злоупотреба, вклучувајќи напад, обид за убиство и
  убиство
 • Сексуално насилство, вклучувајќи и силување и сексуален напад
 • Вербална злоупотреба
 • заплашување
 • Психолошкото малтретирање и заплашување
 • Сексуално вознемирување
 • Закани за насилство
 • Економска и финансиска злоупотреба

Родовото насилство е манифестација на нееднакви односи на моќ меѓу жените и мажите и служат за да ги овековечат тие нееднаквости. Без разлика на тоа каде се случува насилството, насилството врз основа на родот има потенцијал да влијае врз работното место. Жена која е жртва на насилство од нејзиниот интимен партнер е во опасност да биде  прогонувана од сторителот и на нејзиното работно место,создавајќи загриженост за нејзината безбедност и на работното место.

Истражувањата покажуваат дека родовото насилство  има сериозно негативно влијание врз учеството на жените во работната сила и врз продуктивноста на трудот.

 • 35% од жените во светот имаат доживеано физичко и/или сексуално насилство
 • Помеѓу 40 и 50% од жените доживеале несакани физички контакти  или други форми на сексуално вознемирување на работа

И ние ја подржуваме оваа кампања и кажуваме стоп на насилството врз жените на работното место.

Посетете ги подолу дадените линкови:

https://www.ituc-csi.org/unions-call-for-ilo-standard-on

https://www.ituc-csi.org/23days

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/stop_violence_en.pdf

“ Stop Gender Based Violence at work! Support an ILO Convention! “

“ Stop Gender Based Violence at work! Support an ILO Convention! “
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Starting from 14th of  February a global campaign against gender-based violence has been launched.

The campaign run by the International Confederation of Trade Unions says “Stop Gender Based Violence at work! Support an ILO Convention! “.

Trade unions urge the International Labor Organization to adopt a new international convention for the prevention of gender-based violence at the workplace.

Gender-based violence at work or on the way to and from work can occur in many forms, including:

 • Physical abuse, including assault, battery, attempted murder and murder
 • Sexual violence, including rape and sexual assault
 • Verbal abuse
 • Bullying
 • Psychological abuse and intimidation
 • Sexual harassment
 • Threats of violence
 • Economic and financial abuse
 • Stalking

Gender violence is a manifestation of unequal power relations between women and men and serve to perpetuate these inequalities. No matter where violence occurs, gender based violence has the potential to affect the workplace. A woman who is a victim of violence from her intimate partner is in danger of being persecuted by the perpetrator and her workplace, creating concerns about her safety and the workplace.

Studies show that gender-based violence has a serious negative impact on women’s labor force participation and productivity.

 • 35% of women in the world have experienced physical and / or sexual violence
 • Between 40 and 50% of women experienced unwanted physical contact or other forms of sexual harassment at work

Also we support this campaign and we say STOP to violence against women at work.

Visit the links below

https://www.ituc-csi.org/unions-call-for-ilo-standard-on

https://www.ituc-csi.org/23days

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/stop_violence_en.pdf