1. Home
  2. Новости
  3. Средба со претставник на Европската комисија и претставник на КСС

Средба со претставник на Европската комисија и претставник на КСС

Средба со претставник на Европската комисија и претставник на КСС
0
448 ПРЕГЛЕДИ

На ден 22 февруари 2019 година во ЕУ инфо центарот претставникот на КСС, Спасе Николов оствари средба со Армел де Керос, претставник на Европската Комисија, програмски и финансиски менаџер за меѓународни прашања. На средбата беа изнесени прашањата поврзани со синдикалното движење во Република Македонија. Од страна на нашиот претставник беше изнесено следното:

Синдикатите и синдикалното организирање се на најниско ниво и како никогаш до сега се вршат секаков вид на дискриминација, притисоци и уцени, или со една реченица опишано: “Или си со мене или си против мене и нема да постоиш”. Имено, во Македонија постојат два синдиката од кои едниот подобен за власта додека другиот е неподобен и мора да се уништи по секоја цена. Претставници на работниците се утврдуваат со репрезентативност односно членовите на синдикат се под континуиран притисок и заплашување за да излезат од неподобниот и да се зачленат во подобниот синдикат за власта.Правата од работен однос освен што се намалени, веќе не постојат институции/ инспекторати кои вршат надзор над примемена на законите поради фактот што овие институции се под директна надлежност на владата. За да ја потврдиме оваа состојба, вредно е да се спомене и фактот дека скоро две години не постои комисија за одлучување за правата од работен однос во втор степен по жалба. Директорот на Агенција за администрација во чии рамки е комисија за одлучување по жалби во втор степен за административни службеници е близок пријател на Претседателот на Владата(доаѓаат од иста општина во која премиерот бил Градоначалник додека Директорот на Агенција за администрација бил секретар во истата општина). Директната контрола над инспекторатите и второстепените комисии за одлучување за правата од работен однос од една страна, бркањето од работа на синдикални лидери, непочитување на елементарни права и обврски утврдени со Устав и закон од страна на извршната власт допринесе во Македонија да имаме неспоредливо најголем број претставки за дискриминација по основ на права од работен однос. Економско социјалниот совет ги затвори вратите на претставниците на работниците и иако спротивно на закон се носат одлуки, предлог закони и подзаконски акти кои се на штета на работниците, ова тело најдискриминирачки ја уништува и последната надеж на сите работници во јавниот и приватниот сектор. Унапредувањето на работничките права е единствено постигнато кај нововработените во јавниот сектор, кои задолжително мора да пристапат во подобниот синдикат на власта. Сето горепосочено и сите законски измени до сега, единствено можат да го потврдат се по присутното чувство кај работниците дека се наоѓаат во феудално општество.  

 

Meeting of the representatives of the European Commission and Confederation of free trade unions of Macedonia

Meeting of the representatives of the European Commission and Confederation of free trade unions of Macedonia
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 22 of February 2019 in EU Info Centre in Skopje, the representative of KSS, Spase Nikolov, had a meeting with Armel de Keros, representative of the European Commission, program and financial manager for international issues. The meeting related to the issues related to the trade union movement in the Republic of Macedonia. By our representative was stated the following:
The trade unions and the trade unions organization as never before, are at the lowest level and under discrimination, pressures and blackmail, or described with one sentence “Either you are with me or you are against me and you will not exist”. Namely, the are two trade unions in Macedonia, one is close to the authorities, while the other is considered incongruous and must be destroyed by any mean. The worker representatives are consolidated with representation, the members of the trade union are under continuous pressure and intimidation to leave the incongruous and to join the trade union that is considered close to the authorities. The labor rights despite being reduced, there is absence of institutions/inspectorate that monitor the implementation of the law because these institutions are under direct competence of the authority. Regarding this, it is worth mentioning that for almost two years there is no commission for deciding on labor rights upon appeal. The director of the Agency for administration where the commission for deciding upon appeal of administrative workers is included, is a close friend to the prime minister (they come from the same municipality in which the prime minister was mayor and the director of the agency for administration was the secretary in the municipality). The direct control over the inspectorates and the commissions for deciding upon labor rights on one hand, the firing of the trade unions leaders, disrespecting the basic rights and duties given by constitution and the law by the executive power on the other hand, contributes to Macedonia having the largest number of petitions for discrimination based on labor rights. The economic-social board has shut the doors to the worker representatives, making illegal resolutions, law prepositions and acts that harm the workers rights, this board destroys the last hope of all the workers in the public or private sector. The promotion of workers rights is achieved only with the newly employed workers in the public sector, to whom is mandatory to join the trade union that is close to the authorities. All of the above and the changes of the law so far, can only prove the feeling of the workers that they work in feudalism.