1. Home
  2. Новости
  3. Средба на членови на Извршниот одбор на КСС со г-дин Магнус Берге од МОТ

Средба на членови на Извршниот одбор на КСС со г-дин Магнус Берге од МОТ

Средба на членови на Извршниот одбор на КСС со г-дин Магнус Берге од МОТ
0
493 ПРЕГЛЕДИ

Денес во просториите на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија Извршниот одбор на КСС одржа средба  со г-динот Магнус Берге, специјалист за активности на работниците во канцеларијата на Меѓународната организација на трудот за Централна и Источна Европа.

На состанокот се дискутираше за проблемите со кои соочува Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија во поглед на кршењето на работничките права, оневозможување на правото на слободно здржување, мешање на работодавачите во синдикалното организирање и синдикалното делување, за неможноста за докажување на репрезентативноста и неможноста за собирање на списоците со членовите, се дискутираше за проблемите со кои се соочуваат гранските синдикати на КСС, за притисоците со кои се соочуваат нивните членови, а посебно синдикалните лидери кои трпат најголем притсок. Г-динот Магнус Берге, кој е запознаен со целата ситуација,констатираше дека во Македонија директно се крши Конвенцијта 87, Конвенција за слободата на здружување и заштитата на правата за организирање, за што добивме и конкретни насоки за понатамошно делување со цел репортирање на ваквото прекршување на конвенции ратификувани од страна на Собранието на Македонија. Исто така посочи дека има сериозно вознемирување кое го претрпуваат синдикалните лидери, кои имаат и пишани докази и судски постапки кои се во тек и посочи дека ситуацијата ќе биде пријавена на повисоко ниво во рамките на Меѓународната организација на трудот.

Исто така се отвори прашањето за донесувањето на новиот Закон за работни односи, каде што членовите на Извршниот одбор на КСС истакнаа дека голем дел од забелешките на КСС не се прифатени, а исто така сметаат и дека дел од одредбите се штетни за работниците.

Беше споделена и информација околу предупредувачкиот штрајк на Самостојниот синдикат за обраозвание, наука и култура (СОНК), кој се одржа на почетокот на учебната година на 02.09.2019 година.

 

Meeting of members of KSS Executive Board and Mr. Magnus Berge from ILO

Meeting of members of KSS Executive Board and Mr. Magnus Berge from ILO
0
1 ПРЕГЛЕДИ

Today, at the premises of Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), Executive Board of KSS held a meeting with Mr. Magnus Berge, a specialist in workers’s activities of International Labor Organization for Central and Eastern Europe.

At the meeting was discussed about the problems that Confederation of Free Trade Unions of Macedonia is facing in terms of violating workers’ rights, disabling the right of free association, interfering in organizing union and union activities, inability to prove representativeness and inability tо collect the list of the members. A discussion was opened about the problems that branch unions of KSS are facing, the pressures of their members, and  the pressure of trade union leaders in particular.

Mr. Magnus Berge, who is familiar with the whole situation, stated that the Convention number 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention is directly violated in Macedonia, for which we were given specific directions for further action in order to report such a violation to the Assembly of Macedonia, by which it was ratified. He also pointed out that there is a serious harassment to union leaders, who have written evidence and pending litigation about it. He suggested that the situation should be reported to a higher level within the International Labor Organization.

The issue of the adoption of the new Labor Relations Law was raised, where members of KSS Executive Board noted that many of the KSS’s remarks were not accepted and also considered that some of the articles can be harmful for workers.

Information was also shared about the warning strike of the Autonomous Trade Union of Education, Science and Culture (SONK), which was held at the beginning of the school year on 02.09.2019.