1. Home
  2. Новости
  3. Состанок со претставници на МОТ за безбедност и здравје при работа

Состанок со претставници на МОТ за безбедност и здравје при работа

Состанок со претставници на МОТ за безбедност и здравје при работа
0
416 ПРЕГЛЕДИ

На 20 и 21 Март во  посета на Македонија беа двајца експерти на МОТ за безбедност и здравје при работата од седиштето во Женева. Целта на нивната мисија е запознавање со состојбите во  областа на  безбедноста и здравјето при работа, во рамките на  техничката поддршка на МОТ за проценка на степенот на имплементација на ратификуваната Конвенција за промотивната рамка за безбедност и здравје при работа (Бр. 187) во македонското законодавство,  како и преглед на предизвиците при имплементацијата на Законот за безбедност и здравје при работа.

На 21.03.2018 се одржа состанок со претставници на КСС на кој се обработуваа теми во врска со безбедност и здравје при работа. Состанокот беше поделен во три дела и тоа:

1.Прашања во врска со активностите на претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа каде беше објаснето за тековните активности на претставниците на работниците за  безбедност и заштита при работа.
2.  Разговор во врска со законската регулатива за работните односи и почитување на Законот за  безбедност и здравје при работа од страна на вработените и менаџментот. Во врска со ова беше потенцирано дека постојната законска регулатива се спроведува во доволна мера и сите неправилности на теренот се наведуваат и пријавуваат кај надлежните институции.
3. Во третиот дел беше вклучен претставникот на КСС кој зборуваше за трипартитниот дијалог, функционирањето на економско социјалниот совет и советот за безбедност и здравје при работа.

 

Meeting with ILO representatives for Safety and Health at Work

Meeting with ILO representatives for Safety and Health at Work
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 20th and 21st March, two experts from the International Labor Organization (ILO) for Occupational Safety and Health from the headquarters in Geneva had visit Macedonia. The purpose of their mission is to familiarize with the situation in the field of occupational health and safety, within the technical support of the ILO for assessing the degree of implementation of the ratified Convention on the Promotional Framework for Occupational Safety and Health (No. 187) in the Macedonian legislation , as well as an overview of the challenges in the implementation of the Law on Safety and Health at Work.

On March 21, 2018, a meeting was held with representatives of the KSS on topics related to safety and health at work. The meeting was divided into three parts:

1.Decisions related to the activities of the representatives of the employees for safety and health at work where it was explained about the current activities of the representatives of the workers for safety and health at work.
2. Talk about the legal regulations on labor relations and respect for the Law on Safety and Safety at Work by the employees and the management. Regarding this, it was emphasized that the existing legislation is being implemented to a sufficient extent and all irregularities on the ground are reported to the competent institutions.
3. In the third part was included the representative of the KSS who spoke about the tripartite dialogue, the functioning of the Economic and Social Council and the Council for Safety and Health at Work.