1. Home
  2. Новости
  3. Секцијата на жени при КСС во кампања против родово-базирано насилство врз жените на работното место

Секцијата на жени при КСС во кампања против родово-базирано насилство врз жените на работното место

Секцијата на жени при КСС во кампања против родово-базирано насилство врз жените на работното место
0
200 ПРЕГЛЕДИ

Секцијата на жени при КСС даде свој придонес во одбележувањето на овој ден за да се потсетиме кои се права ги уживаме денес, но и дека борбата за рамноправност сеуште трае. Денес во Градскиот трговски центар се подели печатен материјал со кој се осврна внимание на борбата против насилство врз жените на работното место.

Денес се чини дека е постигната рамноправноста меѓу мажите и жените, но да се потсетиме дека милиони жени во светот сеуште ги немаат основните човекови права како право на заштита од семејно насилство, психичко и физичко насилство на работното место, помалку платен труд, неплатена прекувремена работа, помала застапеност во парламентите и мн. други.

Во Македонија борбата за рамноправност на мажите и жените сеуште трае, тоа се докажува со многу примери од реалниот живот.

Да се потсетиме на спроведеното истражување со кое се дојде до фактот дека жените се за 12,5% помалку платени од мажите за еднакво извршена работа.

Овој 8ми март се приклучуваме кон кампањата на Меѓународната конфедерација на синдикати – СТОП за вознемирување на жените на работното место  и ја даваме својата поддршка за конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за спречување на родово-базирано насилство врз жените на работното место. Ќе се залагаме за ратификување на оваа конвенција во Македонија со која Владата ќе мора да ги усогласи законите со стандардите на конвенцијата.

Спроведувањето на соодветни закони е клучно за да се спречи насилството врз жените во сферата на трудот.

Родовата рамноправност е важен фактор за напредокот во секоја сфера од општественото живеење. Борбата за правата на жените е вековна и сеуште трае.

Women Section of KSS gives support to the Campaign “Stop Gender Based Violence at work!”

Women Section of KSS gives support to the Campaign “Stop Gender Based Violence at work!”
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The Women Section of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia  marked the International Women’s Day  as a reminder which are the rights that we enjoy today, and that the fight for equality between women and men still lasts. Today  a printed material was distributed to pay attention to the fight against violence against women at the workplace.

Today, it seems that equality between men and women has been achieved, but to remind that millions of women in the world still do not have basic human rights as a right to protection against domestic violence, psychological and physical violence at work, less paid work, unpaid overtime , less representation in parliaments, etc.

In Macedonia, the fight for equality between men and women still takes place, and we can see it from many examples in the real life.

As a reminder, one fact from the conducted research says  that women are 12.5% less paid than men for equal work.

This  8th of March, we join to the campaign of International Confederation of Trade Unions – STOP Gender Based Violence at work, and we support the convention of the International Labor Organization for the prevention of gender-based violence against women at the workplace. We want this convention to be ratified in Macedonia, because the Government will have to harmonize the laws with the standards of the convention.

The implementation of appropriate laws is crucial to prevent violence against women in the field of labor.

Gender equality is an important factor in the progress in every sphere of social life. The struggle for women’s rights will continue.