1. Home
  2. Новости
  3. Реакција на КСС за Предлог буџетот за 2018 година

Реакција на КСС за Предлог буџетот за 2018 година

Реакција на КСС за Предлог буџетот за 2018 година
0
237 ПРЕГЛЕДИ

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија денес одржа прес – конференција на која реагираше за предлог буџетот на Р.Македонија за 2018 година во однос на предложените зголемувања на платите само во одредени дејности во јавниот сектор и ги истакна барањата за унапредување на работничките правата и стандардот на работниците.

КСС на оваа прес –конференција побара::

– Усогласување на платите во јавниот сектор, соодветно на процентот создаден со покачување на висината на минималната плата, што секако е и законска обврска согласно член 246 од Законот за работни односи.

– Итно да отпочнат преговори за зголемување на платите во јавниот сектор за проценти утврдени преку конструктивни преговори со репрезентативните и релевантните синдикални партнери кои што ќе бидат реализирани заклучно со јануарската плата 2018 година.

Беше истакнато дека доколку овие барања не се прифатат, КСС преку членството во своите грански синдикати ќе отпочне со подготовка на порадикални синдикални активности за што и претходно беше информирано на последната прес – конференција со презентација на манифестот, кој што е доставен до сите релевантни државни органи и меѓународни организации.

Претседателот Благоја Ралповски, воедно и како Претседател на Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија  искажа несогласување за заборавањето на државната администрација, затворите, инспекциските служби, судската администрација. Наместо добиените ветувања се случува невидена дискриминација и дека одредни групации и синдикати јавно даваат изјави за отпуштање и намалување на вработените во овие сектори.

Се бара веднаш да се пристапи кон услогласување на платите во државната администрација од причина што во пракса се случува порамнување на техничко – помошниот персонал со носителите на дејност и е неприфатливо  државата од буџетот да исплаќа додаток на плата во приватниот сектор каде што половина од тие лица се самовработени, согласно јавните и релевантни статистики и за истите државата од буџетот да плаќа годишни одмори што секако е индиректна исплата на К-15, а државната администрација која е најпрофесионалниот дел на власта, согласно повеќе меѓународни јавни документи, да биде отфрлена и заборавена и да биде цел на секојдневни политички игри.

Reaction of KSS to the Draft budget for 2018

Reaction of KSS to the Draft budget for 2018
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The Confederation of Free Trade Unions of Macedonia held a press conference on which reacted on the draft budget of  Republic of Macedonia for 2018 in relation to the proposed salary increases only in certain activities in the public sector and  pointed the requirements for promotion of labor rights and the standard of the workers.

On this press conference KSS requested the following :

– Harmonization of the salaries in the public sector, according to the percentage created by increasing the amount of the minimum wage, which is certainly a legal obligation according  to Article 246 of the  Labor Law.

– Urgently to start negotiations for increasing the wages in the public sector  for percentages determined through constructive negotiations with the representative and relevant trade union partners that will be implemented with the salary for January 2018.

It was pointed  that if these requests are not accepted, KSS through the membership in its branch unions will start with the preparation of more radical union activities, for which was previously informed at the last press conference with a presentation of the manifesto, which was submitted to all relevant state bodies and international organizations.

President Blagoja Ralpovski, also as President of the Trade union of public and state administration of Macedonia, expressed disagreement over the forgetting of state administration, prisons, inspection services, court administration. Instead of what was  promised, there is discrimination and  certain groups and trade unions publicly make statements about the reduction of employees in these sectors.

It is necessary immediately to approach the harmonization of the salaries in the public administration, because in practice there is a alignment of the technical-auxiliary staff with the holders of activity and it is unacceptable for the state to pay from the budget a salary supplement in the private sector where half of those persons are self-employed, according to public and relevant statistics, and for the same persons to pay annual leave from the budget, which is, of course, an indirect payment of the K-15, and the public administration, which is the most professional part of the government, according to the international public documents, to be rejected and forgotten and to be goal of  political games.