1. Home
  2. Новости
  3. Работилница на МОТ – Права на младите на работното место

Работилница на МОТ – Права на младите на работното место

Работилница на МОТ – Права на младите на работното место
0
291 ПРЕГЛЕДИ

Во периодот од 29,30.11 и 01.12.2017 год. во хотел Епинал во Битола се одржа активност на која целна група беа младите до 29 години. Оваа активност имаше за цел да им обезбеди поддршка на синдикатите, службите за вработување,институциите за образование и наука како и на младинските организации во нивните иницијативи што се насочени кон подигнување на свеста на младите луѓе за нивните права на работното место.

Работилницата беше организирана од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ).

Темата која се обработуваше на оваа работилница беше “ Права на младите на работно место-пристојна работа за младите луѓе “ која ја предводеше доцент д-р Александар Ристовски проф.на Правниот факултет ”Јустинијан први” Скопје, експерт во областа на трудовото право, кој како главна цел на оваа обука ја истакна едукацијата на младите за правата на работното  место.

Работилницата опфати четири поединечни сесии кои се организираа на следниов начин:

  • Сесија 1- Младите луѓе и работата: Во оваа сесија се фокусираа клучните карактеристики на пазарот на трудот за младите луѓе во земјата,идентификувањето на основните принципи и права на работата и дефинирањето на “пристојната работа”.
  • Сесија 2- Договор за вработување: Во оваа сесија се разработуваа клучни карактеристики на договорите за вработување-учесниците имаа можност да го дефинираат работниот однос, да ги наведат правата и обврските на вработените и работодавачите,како и да ги идентификуваат минималните барања на договорот за вработување.
  • Сесија 3 – Услови за работа: Во оваа сесија се разработуваа клучни сегменти, а тоа се: работното време и одморите, платите и отсуствата од работата на работниците. Учесниците беа во можност: да ги наведат националните правила за работното време,одморите,отсуствата и платата, да ги идентификуваат минималните барања за пресметка на плата и да ги објаснат типичните одбивања од плата.
  • Сесија 4 – Безбедност и здравје при работа: Во оваа сесија се фокусиравме на прашањата поврзани со безбедноста и здравјето при работа, идентификација на опасностите на работното место и мерки за сведување на ризиците на најниско ниво. Учесниците имаа можност: да ги наведат правата и одговорноста на работодавачите и работниците во однос на практиките за безбедност на работното место, да се идентификуваат ризиците за здравјето и безбедноста при работа и да си сугерираат мерки за нивно намалување.

Програмата имаше партиципативен пристап, кој овозможи размена на информации и искуства помеѓу учесниците и меѓу учесниците и модераторите, а се реализираше во комбинација на презентации, дискусии и групни активности.

 

ILO Workshop- Labor rights of youth at workplace

ILO Workshop- Labor rights of youth at workplace
0
0 ПРЕГЛЕДИ

In the period from 29th 30th November and 1st December, 2017. in the hotel Epinal in Bitola an activity was held on which the target group was young up to 29 years. This activity aims to provide support to trade unions, employment services, education and science institutions and youth organizations in their initiatives aimed at raising the awareness of young people about their rights at the workplace.

The workshop was organized by the International Labor Organization (ILO).

The workshop covered the following topic – “Youth Rights at Work – Decent Work for Young People”, which was elaborated by associate professor Aleksandar Ristovski, Ph.D., professor at the Faculty of Law “Iustinianus Primus” Skopje, an expert in the field of labor law, who aimed the education of young people as a main goal of this workshop.

The workshop was encompassed of four individual sessions organized in the following way:

  • Session 1 – Young People and Work: This session focused on the key features of the labor market for young people in the country, the identification of basic principles and rights to work, and the definition of “decent work”.
  • Session 2 – Employment contract: The key features of employment contracts were elaborated in this session – the participants had the opportunity to define the employment relationship, to indicate the rights and obligations of employees and employers, and to identify the minimum requirements of the contract of employment.
  • Session3- Working conditions:The key segments of the session were: working hours and vacations, wages and absences from the work of workers. Participants were able to: state national rules on working hours, vacations, absences and wages, identify minimum wage calculation requirements, and explain typical wage deductions.
  • Session4- Occupational safety and health: In this session we focused on issues related to occupational safety and health, workplace hazard identification and risk minimization measures at the lowest level. Participants were able to: cite the rights and responsibilities of employers and workers in relation to workplace safety practices, identify health and safety risks at work, and set up measures to reduce them.

The program had a participatory approach, which enabled the exchange of information and experiences between the participants and between the participants and the moderators. What was realized with a combination of presentations, discussions and influenza activities.