1. Home
  2. Новости
  3. Протест на КСС во Кичево

Протест на КСС во Кичево

Протест на КСС во Кичево
0
433 ПРЕГЛЕДИ

Во сабота на ден 23 февруари 2019 се одржа протест на КСС во Кичево кој беше еден во низата најавени протести на КСС. Потсетуваме дека претходно беа одржани протести во Прилеп и во Штип. На овој протест незадоволството го изразија околу 1000 незадоволни граѓани вработени во јавниот сектор.

Протестниот марш започна од Железничката станица во Кичево, а заврши на главниот плоштад во Кичево каде се изнесоа говорите на Претседателот на КСС, Благоја Ралповски, претседателот на СОНК, Јаким Неделков и претседатлот на регионалниот одбор Кичево – Цане Крстески и секретарот Зуфер Рушај кој на присутните се обрати на албански јазик.

Тие ги искажаа барањата за протестот, барањето за отпочнување преговори за изменување и дополнување на Општиот Колективен договор за јавен сектор, со што ќе се дефинираат некои прашања и ќе се подигнат некои права на работниците вработени во јавниот сектор, вклучително и во образованието, науката и културата, а особено за враќање на стекнатото право за регрес за годишен одмор, јубилејни награди, воведување на 13 плата и други додатоци на плата.

На протестот незадоволните работници носеа пароли каде беа испишани нивните барања и тоа ” Сигурни работни места”, Стоп за трансфер од јавен во приватен сектор” и “КСС-силата на новото време”.52609105_2278195389062820_4084929793064173568_o

KSS protested in Kicevo

KSS protested in Kicevo
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On Saturday, 23 of February, 2019, the Confederation of Free Trade Unions held a protest in the city of Kichevo, which was one of the many protests, which are following. We remind you that the previous protests were held in Prilep and Shtip. Around thousand unsatisfied people, who are part of the public sector in Macedonia, took part in the protest.

The protest march started from the train station in Kichevo and ended at the main centre of the city, where the representatives of KSS: The President of KSS, Blagoja Raplovski, the President of SONK, Jakim Nedelkov and the president of the Regional Trade Union of SONK, Cane Krstevski held their speeches. Also, the Secretary of the Regional Trade Union of SONK, Zufer Rushaj, held a speech in Albanian language.

The representatives talked about starting negotiations for changing and adding the articles in the General collective agreement for the public sector, which will define some questions and raise the rights of the employed people in the public sector, including the education, science and culture, the right for regress for vacation, jubilee awards, and enrolling thirteenth salary and other additions to the salary.

At the protest, the unsatisfied people carried signs, with protest messages, like: “Safe work places”, “Stop for the transfer from the public to the private sector” and “KSS – the force of the new times.“

52609105_2278195389062820_4084929793064173568_o