1. Home
  2. Новости
  3. ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС
0
544 ПРЕГЛЕДИ

Конференцијата на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија на седницата одржана на 30.04.2018 година расправаше за актуелните економско социјални состојби во нашата држава и за активностите на КСС и нејзините членки во последните неколку месеци и врз основа на тие согледувања, а во пресрет на прославата на 1ви мај како Ден на трудот, едногласно го усвои следниот:

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС

Конфедерацијата на слободни синдикати на Република Македонија (КСС) изразува огромна загриженост за лошите економски и социјални состојби вкупно во државата и особено кај поголемиот дел на вработени чии месечни примања не обезбедуваат ниту минимален животен стандард за нив и нивните семејства.

Загриженоста на КСС е уште пооправдана ако се има во предвид фактот дека економските показатели покажуваат постојано влошување на состојбите, што е сосема спротивно и од очекувањата на работниците и особено од ветувањата на Владата на РМ.

КСС повеќе пати многу сериозно укажуваше и бараше итно да се изнајдат решенија за надминување на ваквите состојби, но за жал одговорните државни органи, не преземаа доволно сериозни мерки за излез од оваа ситуација.

Особено е неприфатлив односот на најголемиот дел од државните органи, особено ресорното Министерство за труд и социјална политика во делот на функционирањето на социјалното партнерство и дијалог. Како најеклатантен пример на неодговорно однесување е односот на ресорниот министер кој по функција е и Претседател на ЕСС на национално ниво, кој е исклучително важен државен орган во делот на социјалното партнерство и дијалог.

Имено, ЕСС се претвори во комичен дебатен клуб што е сосема спротивно на Деловникот за неговата работа како и одредбите од ЗРО што ја регулираат неговата функција. Како последица на таквото исклучително тешко кршење на одредби од системски закон, спротивно на Деловникот “усвоени” се мошне сериозни решенија од страна на такапоставениот ЕСС.

КСС и во оваа прилика укажува на многу сериозното кршење на одредби од колективни договори и закони, посебно ќе ги одбележиме Законот за работни односи и Законот за пензиско и инвалидско осигурување, посебно во одредбите каде што прашањето за платите е децидно регулирано дека се врши со заеднички договор на социјалните партнери на конкретното ниво.

Република Македонија стана единствен пример во региониот и веројатно и пошироко, каде што местото и улогата на синдикатите кои се регулирани со највисоки меѓународни документи (конвенции) како и со највисоките правни документи во нашата држава (Устав и повеќе закони) тотално не се почитуваат од страна на одредени носители на високи функции во државните органи, а уште полошо состојбите во делот на локалната самоуправа и особено во делот на јавни установи и приватни претпријатија. Ваквата состојба не може да има, туку сигурно веќе има и уште повеќе ќе има многу негативни последици кои ќе бараат многу повеќе време за да се санираат таквите состојби отколку што сега со голема леснотија сето тоа се прави.

Вршење на притисоци за зачленување или отчленување во било кој синдикат, закани со изрекување на казнени мерки доколку не се постапува според наредби и желби на одредени моќници, според местото кое го имаат, до најгруби примери на давање откази на носители на најодговорни позиции во неколку од синдикатите, вклучително и на Претседателот на КСС, се случаи кои се без секакви дилеми исклучително сериозно кривични дела. За жал, дури и писмените укажувања на највисоките претставници на Европската и Светската Конфедерација на синдикати до највисоките носители на функции на нашата земја не беа доволна причина веднаш да бидат отстранети овие застрашувачки и срамни газења на законски одредби ???

КСС јавно и јасно и во оваа прилика (што би требало да има и поголема тежина заради Денот на трудот) изјавува дека никогаш нема да отстапи од улогата што ја има како вистинска организација на работниците кои доброволно се членови во здружените синдикати во КСС, нема да ги напушти принципите усвоени на Основачкиот конгрес во 2005 година, како и меѓународните правни документи и правните документи кои се во сила во нашата држава.

Затоа бараме итно враќање во рамките на законите на државата во делот на социјалното партнерство и дијалог и посебно функционирање на ЕСС на национално ниво и Економско социјалните совети на локално ниво.

Итно бараме отпочнување на сериозни преговори во делот на платите, согласно одредбите од ЗРО и колективните договори и во тој контекст задолжително учество во проектирањето на најавениот ребаланс на Буџетот за оваа година во делот на платите.

Еден од проблемите кој ескалира посебно последните месеци во јавниот сектор е прекинување на работен однос на илјадници вработени и тоа по исклучително сомнителни причини и најчесто веднаш вработување на други работници што само по себе јасно зборува за злоупотреба на моќта од одредени поединци што во овој момент ја создаваат злоупотребувајќи го местото кое го извршуваат.

КСС итно бара да се престане со ваквите однесувања и веднаш да бидат од страна на надлежните инспекции направени проверки и ревизии на сите отпуштања за кои постојат индиции за кршење на одредени закони.

Сакаме да веруваме дека овие укажувања ќе бидат сериозно сфатени од сите одговорни органи или поединци на сите нивоа во извршување на фунцкионирањето на Власта. Во спротивно нема да го чекаме 1ви мај за да излеземе на улиците, туку тоа ќе го правиме секогаш кога ќе бидеме доведени во таква ситуација заради нефункионирање на правната држава и тоа со бројка на учесници каде голем дел од улиците во Скопје како и во другите градови најчесто ќе бидат претесни. Тоа не е наша желба, туку ќе биде одговор на тие кои ќе си играат со правата кои ни се загарантирани и од кои зависи животот на работниците и нивните семејства.

На сите работници и особено на членовите на синдикатите од КСС им го честитаме Меѓународниот ден на трудот.

 

FIRST OF MAY PROCLAMATION

FIRST OF MAY PROCLAMATION
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The Conference of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia on the session held on April 30, 2018 discussed the current economic and social situation  in  our country the activities of  KSS and its members in the last few months and based on these observations, and in anticipation of the celebration on May 1 as a day of labor, adopted the following:

FIRST OF MAY PROCLAMATION

The Confederation of Free Trade Unions of  Republic of Macedonia (KSS) is expressing a big concern about the bad economic and social conditions in the country in general, and especially for the majority of employees whose monthly income does not provide a minimum standard of living for them and their families.

The concerns of KSS are even more justified if we  take into account the fact that the economic indicators show a continuous are worsening of the situation, which is quite the opposite of the expectations of the workers and especially the promises of the Government of the Republic of Macedonia.

KSS more times very seriously pointed out and demanded urgent  solutions to overcome such conditions, but unfortunately responsible state authorities did not take enough serious measures to exit this situation.

Particularly unacceptable is the attitude of the majority of the state bodies, especially the competent Ministry of Labor and Social Policy in the  functioning of the social partnership and dialogue. For example of irresponsible behavior is the attitude of the minister Ministry of Labor and Social Policy who is also the President of the ESC at the national level, which is an extremely important state body in the area of social partnership and dialogue.

Namely, the Economic and social council has  turned into a comic debating club that is completely contrary to the Rules of procedure for its work, as well as the provisions of the Labor law that regulate its function. As a consequence of such an extremely difficult violation of the provisions of the systemic law, contrary to the Rules of procedure, very serious decisions by this kind of  economic and social council are  “adopted”.

The KSS, on this occasion also points out the very serious violation of the provisions of many laws and collective agreement, we will separately mark the Labor Law  and the Law on pension and disability Insurance, especially in the provisions where the issue of salaries is clearly regulated to be done by a joint agreement of the social partners at the concrete level.

Republic of Macedonia has become a single example in the region and probably more widely, where the place and role of trade unions, which are regulated by the highest international documents (Conventions) and the highest legal documents in our country (the Constitution and several laws) are totally disrespected by the certain holders of high positions in the state bodies.  The situation is even worst in the part of the local self-government, and especially in the part of public institutions and private enterprises. Such a situation cannot exist, it can create much more negative consequences, that will require much more time to repair such conditions.

Making pressures to join or leave any  trade union, threats to impose punitive measures if it is not acted according to the orders and wishes of certain people with power, abusing the position, the rough examples of giving dismissals  to holders of the most responsible positions in several of the trade unions , including the President of the KSS, are cases that are without any dilemmas extremely serious crimes. Unfortunately, even the written remarks of the highest representatives of the European trade union confederation and International trade union confederation to the highest holders of the functions in our country were not sufficient reason to immediately remove these frightening and shameful clashes of legal regulations ???

KSS clearly, also in this occasion (which should have greater weight due to the  Labor Day) declares that it will never depart from the role it has as a true organization of workers who are voluntarily members of KSS, will not leave the principles adopted at the Founding Congress in 2005, as well as the international legal documents and legal documents in our country.

Therefore, we demand immediate returning the social partnership and dialogue  within the frames of the laws of the state and specially the  functioning of the Economic and social council  at the national level and the Economic and social councils at the local level.

We urgently require the start serious negotiations about wages in accordance with the regulations of the  Labor Law and the Collective agreements, and in this context compulsory participation in the design of the announced budget re-balance for this year in the part of wages.

One of the problems that escalates especially the last months in the public sector is the dismissals of thousands of employees, under extremely suspicious reasons and immediately hiring other workers, which in itself clearly speaks of the abuse of power by certain individuals who hold certain positions.

KSS urgently requests such behaviors to be stopped and  the competent inspections immediately to start with audits and revisions of all determinations of employment  for which exist indications of violations of certain laws.

We want to believe that these indications will be taken seriously by all responsible authorities or individuals at all levels in the performance of the functioning of the Government. Otherwise, we will not wait for 1st of May to go out on the streets, but we will do it whenever we are brought to such a situation due to the non-functioning of the legal state with a number of participants where most of the streets in Skopje as well as in other cities will most  be not enough. It is not our desire, but it will be the answer to those who will play with the rights that are guaranteed  and from  which depend the lives of workers and their families .

We congratulate the International Labor Day to all workers and especially to the  members of the branch trade unions in Confederation of free trade unions of Macedonia.