1. Home
  2. Новости
  3. ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС – ДА ЖИВЕЕ ПРВИ МАЈ – ДЕНОТ НА ТРУДОТ!

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС – ДА ЖИВЕЕ ПРВИ МАЈ – ДЕНОТ НА ТРУДОТ!

ПРВОМАЈСКИ  ПРОГЛАС – ДА ЖИВЕЕ ПРВИ МАЈ – ДЕНОТ НА ТРУДОТ!
0
789 ПРЕГЛЕДИ

ПРВОМАЈСКИ  ПРОГЛАС

ДА ЖИВЕЕ ПРВИ МАЈ – ДЕНОТ НА ТРУДОТ!

Денес,  да се присетиме на  борбата на нашите браќа и сестри кои низ многу тешки битки, со дадени жртви, се изборија за подостоинствено вреднување на трудот. Основните работнички права се заработени со крв и затоа ние имаме аманет да се бориме да ги сочуваме. Сето друго е предавство на минатото, предавство на работникот! Затоа, денес ние со нашите семејства, пријатели, колеги, ќе ги споменеме и уште еднаш ќе го дадеме заветот дека секој ден од годината ќе работиме  достоинствено, посветено, праведно и чесно само во интерес на работничките права, како и досега.

Денес, на 1ви Мај 2019 година,  XXI век, се соочуваме со сериозно кршење на работничките права, со кршење на основните елементи на работничките права пропишани со  Уставот и Закон, со Законот за работни односи, на основните постулати на работничките права, на правото на пристојна плата, на правото на сигурноста на работното место, на правото на одмор, како и на правото на безбедни и здрави работни места.

Браќа и сестри,

Денес,  ќе ги споменеме уште еднаш, за да се присетиме и  за да ги потсетиме дека сме понижени, дека се злоупотребува трудот, работникот во нашата ″демократска″ земја, дека не се почитуваат Уставот и Законот, дека сме прогонувани, уценувани и заплашувани кога ќе побараме правда, дека сме социјална категорија со социјални примања, дека и ние имаме семејства, дека и ние мораме да платиме сметки за комуналии, дека и нашите деца заслужуваат среќно детство, да појдат на одмор, да се облечат, дека нашите деца заслужуваат квалитетно образование, дека и ние заслужуваме достоинствен живот, но очигледно сите се глуви и нашиот глас не стасува до таму каде што е упатен.

Почитувани,

Апелираме за сериозен пристап во решавањето нашите проблеми и нашите барања, кои се пропишани во Законите и колективните договори и апелираме да се откажете од Вашите методи за растурање на синдикалното движење затоа што така нè само што не можете да не замолчите , напротив, ние после секој ваш недостоинствен, незаконски обид, со притисци, закани, заплашување и откази, сме уште посилни и уште поединствени.

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија  во многу наврати во минатото, покажа и докажа дека постои синдикат, дека нашите членови веруваат во заклетвата за одбрана на работничките права, не застануваме, затоа што времето одамна истече, затоа што повикува крикот на работникот, иако повторно добивме закани, но се уверивте самите дека вистинското  синдикалното движење постои, дека работниците се разбудени. А знаете ли зошто? Затоа што сме понижени.

КСС денес на денот на трудот порачува:

Заслужуваме  и ние да живееме пристојно со ПРИСТОЈНА ПЛАТА ЗА ПРИСТОЕН ЖИВОТ,

Заслужуваме да бидеме почитувани, затоа што без ПОЧИТУВАН РАБОТНИК НЕМА ПОЧИТУВАНО ОПШТЕСТВО!

Заслужуваме да ни се вреднува трудот,  затоа што без ПРИСТОЈНА ПЛАТА НЕМА ПРИСТОЈНА ПЕНЗИЈА

Заслужуваме со спокој да одиме на работа и да работиме, но без ПОЧИТУВАЊЕ НА ТРУДОТ НЕМА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВДИНАТА

Затоа сите заедно, еве денес во еден глас Ви порачуваме веднаш да почнете со решавање на барањата, затоа што моментот е алармантен, затоа што сите европски и светски организации кои ги третираат  правата на човековата слобода, правото на слободно здружување, правота на работникот во своите извештаи Ви порачаа дека Македонија е оценета со оцена 3 каде постојано се кршат работничките права, каде што не се почитуваат Законите. Рангирани сме во група со земјите од Африка – ЖАЛНО И ЗАГРИЖУВАЧКО.

Да си спомнеме денес, за минатото, за нас, за сите оние кои се со нас и кои некогаш биле до нас, да наздравиме за денот на трудот, за нашите семејства, за нашите најблиски, за подобра иднина и да порачаме:

ДЕНЕС, ВО ИМЕТО НА ДЕНОТ НА ТРУДОТ И СИТЕ НЕГОВИ ВРЕДНОСТИ, НИЕ ПРОДОЛЖУВАМЕ СО НАШИТЕ СИНДИКАЛНИ АКТИВНОСТИ, КОИ ВЕРУВАЈТЕ ЌЕ БИДАТ МНОГУ ПОРАДИКАЛНИ И ПОЖЕСТОКИ ЗАТОА ШТО:

БЕЗ СОЦИЈАЛНА ПРАВДА, НЕМА НИТУ СОЦИЈАЛЕН МИР!

Да живее 1ви Мај – Денот на трудот, да живее работникот, да живее синдикалното движење во Македонија.

Искрено, со понизност и почит кон сите работници во Македонија, со солидарен синдикален поздрав

 

ВАШ КСС

May Day Proclamation – Long Live May Day – Labor Day!

May Day Proclamation – Long Live May Day – Labor Day!
0
0 ПРЕГЛЕДИ

MAY DAY PROCLAMATION

LONG LIVE MAY DAY – LABOR DAY!

Today, let us remember the struggle of our brothers and sisters who, through very difficult battles, gave sacrifices for a more dignified value of labor. Basic labor rights are earned with blood, and therefore we have the obligation to fight to preserve them. Everything else is a betrayal of the past, a betrayal of the worker! Therefore, today we will mention with our families, friends, colleagues, and once again, we will give the vow that we will work with dignity, devotion, fairness and honesty every day of the year only in the interests of labor rights, as before.

Today on May 1, 2019, the 21st century, we are facing a serious violation of workers’ rights, violating the basic elements of labor rights prescribed by the Constitution and the Law, the Labor Law, the basic postulates of labor rights, the right to a decent salary , the right to safety at work, the right to rest, as well as the right to safe and healthy workplaces.

Brothers and sisters,

Today, we will mention once again in order to remember and to remind them that we are humiliated, that labor is being abused, the worker in our “democratic” country, that there is no respect of the Constitution and the Law, that we are being persecuted, blackmailed and intimidated when we will ask for justice, that we are a dole category with dole benefits, that we also have families, that we also have to pay bills for utilities, that our children deserve a happy childhood, to go on vacation, to get dress, that our children deserve quality education, that we deserve a decent life, but apparently they are all deaf and our voice don’t reach to where it was sent.

 

Ladies and Gentlemen,

We appeal for a serious approach in solving our problems and our requirements, which are prescribed in the Laws and Collective Agreements, and we appeal to you to abandon your methods of demolish of the trade union movement, because so you can not silence us, and contrary,  after each of your unsuitable, unlawful attempt, pressures, threats, intimidation and denials, we are even stronger and even more unity.

 

The Confederation of Free Trade Unions of Macedonia on many occasions in the past has shown and proved that there is a trade union in which our members believe in the oath to defend the workers’ rights. We do not stop because the time has expired, the cry of the worker is calling, although there are other threats, but you have assured yourself that the real trade union movement exists, that the workers are awakened. Do you know why? Because we are humiliated.

KSS today is sending a massage:

We also deserve to live decently with an DECENT WAGE FOR DECENT LIFE,

We deserve to be respected, because without a RESPECTED WORKER THERE IS NO RESPECTED SOCIETY!

We deserve to be valued by our labor, because without a DECENT WAGE there is no DECENT PENSION

We deserve to go to work peacefully and to work, but without the respect of the work, we have no respect of the justice

Therefore, all together, here today in one voice, we urge you to immediately start resolving our requests, because the moment is alarming, because all European and world organizations that treat the rights of human freedom, the right to free association, in their reports the right of the worker of Macedonia is assessed with grade 3 where labor rights are constantly violated, where the laws are not respected. We are ranked in group with countries in Africa – SADLY AND WORRYINGLY.

 

 

Let us remember today, for the past, for us, for all those who are with us who have ever been to us, to rejoice for the day of labor, for our families, for our loved ones, for a better future, and to order:

TODAY, IN THE NAME OF THE DAY OF LABOR AND ALL ITS VALUES, WE ARE CONTINUING WITH OUR TRADE ACTIVITIES, WHICH BELIEVE US IT WILL BE MORE RADICAL BECAUSE:

WITHOUT SOCIAL JUSTICE, THERE IS NO SOCIAL WORLD!

Let live May 1 – the day of labor, let live the worker, let live the trade union movement in Macedonia.

Honestly, with humility and respect for all workers in Macedonia, with solidar trade union greeting

 

Sincerely yours,

KSS