1. Home
  2. Новости
  3. ПОТПИШАНА НОВАТА ЧЕТИРИГОДИШНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТОИНСТВЕНА РАБОТА

ПОТПИШАНА НОВАТА ЧЕТИРИГОДИШНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТОИНСТВЕНА РАБОТА

ПОТПИШАНА НОВАТА ЧЕТИРИГОДИШНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТОИНСТВЕНА РАБОТА
0
526 ПРЕГЛЕДИ

Во прилог е конечната Програма за достоинствена работа (ПДР) 2019-2022 ( на македонски јазик) , која е резултат на консултациите и забелешките од претставниците на Министерството за труд и социјална политика, синдикатите и здруженијата на работодавачи. Ги отсликува приоритетите на Владата и социјалните партнери и можностите за техничка поддршка на Меѓународната организација на трудот.

Програмата ја потпишаа директорот на Меѓународната организација на трудот за Европа и Централна Азија, министерката за труд и социјална политика во името на Владата, претседателите на ОРМ, БКМ, ССМ, КСС, УНАСМ и КСОМ.

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија со своите експерти учествуваше во креирањето на оваа програма со што го даде својот придонес кон нејзината изработка. Националните програми за достоинствена работа се основниот инструмент за обезбедување поддршка од МОТ за земјите-членки.
Националната програма за достоинствена работа претставува среднорочна рамка за планирање што ги дава насоките за работата на МОТ во определена земја во согласност со приоритетите и целите што се договорени со владите, синдикатите и работодавачите.
Овој програмски документ е резултат на стратешкото планирање на активностите за соработка на МОТ во Република Македонија за периодот 2019–2022 г.

MKD_DWCP_2019-2022_MK

NATIONAL PROGRAM FOR DECENT WORK WAS SIGNED

NATIONAL PROGRAM FOR DECENT WORK WAS SIGNED
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The final decent work program (PDD) 2019-2022 (in Macedonian) is a result of consultations and remarks from representatives of the Ministry of Labor and Social Policy, trade unions and employers’ associations. It reflects the priorities of the Government and the social partners and the possibilities for technical support of the International Labor Organization.

The program was signed by the Director of the International Labor Organization for Europe and Central Asia, the Minister of Labor and Social Policy on behalf of the Government, the presidents of ORM, BCM, SSM, KSS, UNASM and KSOM.

The Confederation of Free Trade Unions of Macedonia with its experts participated in the creation of this program, thus contributing to its creation. National decent work programs are the basic instrument for providing ILO support for Member States.
The national decent work program is a medium-term planning framework that gives the ILO’s work directions to a country in accordance with the priorities and goals agreed with governments, trade unions and employers.
This program document is a result of the strategic planning of the ILO cooperation activities in the Republic of Macedonia for the period 2019-2022.

MKD_DWCP_2019-2022_ENG