1. Home
  2. Новости
  3. Посета од претставници на Union to Union од Шведска

Посета од претставници на Union to Union од Шведска

Посета од претставници на Union to Union од Шведска
0
567 ПРЕГЛЕДИ

На ден 20.06.2018 во просториите на КСС во посета беа преставници на синдикатот Union to Union од Шведска која е дел од Шведската Конфедерација на синдикати и Шведската конфедерација на професионални работници.

Union to Union ја промовира пристојната работа, демократијата, одржливи развој и човекови права. Тие поддржуваат локални, но и странски синдикати со цел на подобрување на условите, регрутирање на повеже членови, давање корисни совети за поуспешна работа во насока на подобрување на работничките права.

За време на средбата се разговараше за актуелните проблеми сна синдикалното движење во Република Македонија, проблемите со кои се среќааваат работниците, начините за унапредување на работничките права, здравје и безбедност и при работа и други предизвици со кои КСС се соочува во моментов, со особен осврт на младите и жените.

Во рамките на остварената средба, со претставник на секцијата на млади при КСС се дискутираше за моменталните состојби во однос на синдикалната едукација и синдикалното дејствување. Претставниците ја искажаа потребата од поопширна и посеопфатна синдикална едукација која е многу важна за развојот и напредокот на целовкупното синдикално дејстување.

Meeting with representatives from Union to Union from Sweden

Meeting with representatives from Union to Union from Sweden
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 20th of June  2018 at the premises of Confederation of free trade unions of Macedonia, representatives of Union to Union, a trade union from Sweden, which is part of the Swedish Confederation of Trade Unions and the Swedish Confederation of Professional Workers visited the Confederation of free trade unions of Macedonia.

Union to Union promotes decent work, democracy, sustainable development and human rights. They support local and foreign trade unions as well in order to improve the conditions, recruit more members, provide useful advice for more successful work in direction of improving workers’ rights.

During the meeting, the participants discussed the current problems of the union movement in the Republic of Macedonia, the problems that workers face on daily base, ways to promote workers’ rights, health and safety at work, and other challenges that KSS faces right now, with particular reference of youth and women.

Within the realized meeting, a representative of the youth section of the KSS discussed the current situation regarding trade union education and trade union action. The representatives expressed the need for more comprehensive trade union education that is very important for the development and progress of the overall trade union action.