1. Home
  2. Новости
  3. Подрегионална конференција нa високо ниво за проценка на состојбата на социјалнo-економските совети нa Западниот Балкан

Подрегионална конференција нa високо ниво за проценка на состојбата на социјалнo-економските совети нa Западниот Балкан

Подрегионална конференција нa високо ниво за проценка на состојбата на социјалнo-економските совети  нa Западниот Балкан
0
571 ПРЕГЛЕДИ

На 05 и 06 јули во Белград, Србија се одржува Подрегионална конференција нa високо ниво за проценка на состојбата на социјалнo-економските совети  нa Западниот Балкан на која од Македонија присуствува делегација предводена од Заменик министерот за труд и социјална политика г-динот Елми Азири и останати претставници од Министерството за труд и социјална политика, претставник од синдикатите беше Престседателот на КСС, Благоја Ралповски и претставник од работодавачите, Белинда Николовска. На Конференцијата исто така учество имаа и делагации од земјите од Западен Балкан, како и Директорот на MOТ од регионални канцеларии за Централна и Источна Европа во Будимпешта, г-динот Антонио Грациози.

slika Konferencija

 

Економиите од Западен Балкан имаат слични структурни карактеристики и карактеристики на пазарите на труд, вклучувајќи висока невработеност и неактивност на работната сила, недоволно финансирани политики за пазарот на трудот, ограничени ресурси на јавните служби за вработување и несогласување помеѓу побарувачката и понудата на трудот.

На Конференцијата беа презентирани извештаите од тимовите за проценка на состојбата за Економско социјалните совети во земјите од Западен Балкан.

Економско социјалните совети (ЕСС) имаат законско решение за консултативна и советодавна улога за прашања од национален општ интерес во процесите на донесување економски и социјални политики, а според тимовите за проценка на состојбата потребно е зајакнување на капацитетите на Економско социјалните совети како и зајакнување на нивното влијание врз процесите на креирање политики и поефикасни механизми  за координација на социјалните партнери.

Исто така беа претставени и економските и политичките состојби на земјите, а се дискутираа и позитивни примери и практики кои земјите од Западен Балкан треба да ги применуваат. Беа усвоени и соодветни препораки кои ќе се имплементираат во рамките на програмите на Економско социјалните совети во секоја од земјите.

Конференцијата се одржува во рамките на проектот Подрегионалниот проект ,,Платформа за вработување и социјална политикa (ESAP)” финансиран од Европската унија, а го спроведува  Меѓународната организација на трудот.

A high – level sub regional conference on peer reviews of the functioning of ESCs in the Western Balkans

A high – level sub regional conference on peer reviews of the functioning of ESCs in the Western Balkans
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 5th and 6th of July in Belgrade, Serbia was held an A high – level sub regional conference on peer reviews of the functioning of ESCs in the Western Balkans on which the delegation from Macedonia led by the Deputy Minister of Labor and Social Policy, Elmi Aziri and other representatives from the Ministry of Labor and Social Policy, a representative from the trade unions was the President of KSS, Blagoja Ralpovski and a representative of the employers, Belinda Nikolovska.  Also there were and delegations from the Western Balkans, as well as the Director of the ILO from the regional offices for Central and Eastern Europe in Budapest, Mr. Antonio Graciozi.

slika Konferencija

The Western Balkan economies share similar structural characteristics and features of labour markets, including high unemployment and labour force inactivity, underfunded active labour market policies, limited resources of public employment services and a mismatch between the demand and the supply of labour.

On the Conference there were presented the peer reviews from the peer groups for the functioning of ESCs of the Western Balkan countries.

The Economic and Social Councils (ESCs) have been given by law a consultative and advisory role on matters of national general interest in economic and social policy making processes and therefore according to the groups for the review of the functioning of the ESCs it is important the reinforcement  the capacities of the ESCs as well as their influence on the policy making processes and more efficient coordination mechanisms between the social partners.

Also there were presented and the economic and political situation in each country and positive practices and examples were discussed which the Western Balkan countries should include in their functioning. Appropriate recommendations were adopted that will be implemented within the programs of the Economic and Social Councils in each country.

The Conference was held under the sub regional project “Employment and Social Affairs Platform” (ESAP) financed by the European Commission and implemented by ILO.