1. Home
 2. Новости
 3. ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – Пријавување на надворешни соработници/Консултантски друштва

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – Пријавување на надворешни соработници/Консултантски друштва

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – Пријавување на надворешни соработници/Консултантски друштва
0
479 ПРЕГЛЕДИ

Повик за изразување интерес

Процена на потреби за услуги за синдикатите во Северна Македонија

Конфедерација на слободни синдикати на Македонија – КСС

Историјат

Во повеќе извештаи за напредокот од Европската комисија се укажува на потребата за натамошен развој на социјалниот дијалог меѓу социјалните партнери во Северна Македонија. Во оваа насока, Меѓународната организација на трудот и помага на земјата во нејзините напори за унапредување на социјалниот дијалог како суштински елемент на Европскиот социјален модел, што ги промовира конкурентноста, споделувањето на користите и зајакнувањето на економскиот просперитет и социјалната добросостојба. Оваа помош е канализирана преку проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, што се финансира од Европската унија и се спроведува од Меѓународната организација на трудот.

Предмет на задачата

Со оглед на тоа што синдикатите настојуваат да добијат сила и импулс за создавање поголеми организации што се способни подобро да ги застапуваат работниците на национално и на локално ниво, постои потреба за подобрување на услугите што ги нудат на своите членоци, како и да се направи нивната работа повидлива за јавноста.

Процената на потребите на членовите бара спроведување повеќекратни интервјуа со клучните засегнати страни, што ќе помогнат да се добие целосна слика за СММ и за тоа каква претстава за него имаат неговите засегнати страни. Интервјуата ќе имаат за цел да обезбедат критичка и искрена процена на потребите за услуги за да се идентификува низата од услуги што им се реално потребни на членовите и што би привлекле нови членови. Покрај тоа, постои потреба да се идентификува начинот како да се осигури одржливоста на новата услуга (услуги).

Цел на задачата

Севкупната цел на истражувањето е да обезбеди:

 1. Краток дијагностички преглед на КСС;
 2. SWOT анализа за вредноста на КСС и за тоа кои се неговите силни, а кои неговите слаби страни; какви можности постојат за неговата програма за работа и кои се заканите за неа;
 3. Изготвување на предлог за следните чекори за развој на релевантни услуги за членовите и за потенцијалните членови. Препораките треба да вклучуваат конкретни услуги и насоки за тоа како КСС може да започне да обезбедува нови и/или да ги подобри постоечки услуги.
 4. Предлози за начините на коишто ќе се мери зголемениот број и квалитет на новите и подобрените услуги.

Времетраење на задачата

Задачата се извршува во периодот од јуни до август 2019 година.

Пријавување на надворешни соработници/Консултантски друштва

Надворешните консултанти и/или консултантски куќи заинтересирани за соработка со ИПА/МОТ проектот за Зајакнување на социјалниот дијалог во горенаведените области на експертиза се замолуваат да ги поднесат своите пријави за изразување интерес до 17 јуни 2019 година преку електронска пошта на адресите simjanoska@ilo.org; kalenzis@ilo.org и jovanovska@ilo.org.

Барања:

 • Искуство во соодветната област на експертиза;
 • Универзитетска диплома во релевантната област;
 • Добро познавање на англискиот јазик и познавање на стручната терминологија;
 • Силни аналитички вештини и практично искуство во работа од сличен вид;
 • Пристап што е ориентиран кон клиентите, тактичност и способност за работа со луѓе и за ефективно обезбедување на услугите;
 • Способност за управување со текот на информациите и почитување на роковите и обврските;
 • Сметка во банка што е соодветна за прием на средства од странство.

Друштвата треба да го поднесат следново:

 • Преглед за друштвото
 • Претходно искуство во релевантната област
 • Список со референци

Индивидуалните соработници треба да го поднесат следново:

– Кратка биографија (CV)

– Краток опис што покажува дека го поседуваат соодветното стручно знаење и искуство за учество во наведената проектна активност

Во согласност со проектните правила на МОТ, експертите не може да бидат државни службеници. МОТ го задржува правото да прифати или одбие која било пријава. Изборот на кандидатите ќе биде извршен во согласност со проектните процедури на МОТ. Кандидатите ќе бидат контактирани од координаторот на активноста и ќе добијат проектна задача со детални барања и описи на задачите. Сите кандидати што се избрани за некоја конкретна задача потпишуваат договори за надворешни соработници со МОТ за конкрената задача и со конкретно времетраење; ова во никој случај не претставува постојано вработување од МОТ или какви било изгледи за тоа.

Целиот повик со детално објаснување на задачите, целите и условите можете да го погледнете на линковите подолу:

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – Процена на потреби за услуги за синдикатите_МК

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – Процена на потреби за услуги за синдикатите_EN

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – Процена на потреби за услуги за синдикатите_AL

 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – Application of External Collaborators/Consulting companies

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – Application of External Collaborators/Consulting companies
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Call for Expression of Interest

Service needs assessment for the Trade Unions in North Macedonia

Confederation of Free Trade Unions of Macedonia – KSS

 Background

A number of progress reports by the European Commission indicate a need to further develop social dialogue among the social partners in North Macedonia. To this end, the International Labour Organization assists the country in its endeavors to advance the social dialogue as an essential element of the European Social Model, which promotes competitiveness, sharing of gains and enhancing economic prosperity and social well-being. This assistance is channeled through the project Strengthening Social Dialogue, funded by the European Union and implemented by the International Labour Organization.

Scope of the assignment

As trade unions are struggling to gain strength and momentum to create bigger organizations able to better represent workers at national and local levels, there is a need to improve the scope and quality of its services toward their members as well as to make its work more visible to the public.

The Member Needs Assessment will require multiple interviews with key stakeholders that will assist in developing a complete picture of KSS and how it is viewed by its stakeholders. The interviews will seek to get critical and honest assessment on service(s) needs in order to identify the range of services that members would genuinely need and that would attract new members. In addition, there is a need to identify how to ensure the sustainability of the new service(s).

Objective of the assignment

The overall objective of the survey is to provide:

 1. A brief diagnostic review of KSS;
 2. SWOT analysis of the value of KSS and where it is strong and where it is weak; what opportunities exist for its agenda and what threats there are to it;
 3. Develop a suggested way forward for developing relevant services to members and potential members. The recommendations should include specific services and how KSS can start providing new and/or enhance existing services.

Suggest ways to measure increased number and quality of new and enhanced services.

Duration of the assignment

The assignment will be carried out over the period June-August 2019.

Application of External Collaborators/Consulting companies

The external consultants and/or consulting companies interested to collaborate with the IPA/ILO project on Strengthening Social Dialogue in the above areas of expertise are kindly requested to submit their expression of interest by 17 June 2019 to the e-mail address simjanoska@ilo.org; kalenzis@ilo.org and jovanovska@ilo.org.

Requirements:

 • Experience in the corresponding area of expertise;
 • University Degree in the relevant area;
 • Fluency in English and familiarity with professional terminology;
 • Strong analytical skills and practical experience in similar type of work;
 • Client-oriented approach, namely tact and ability to work with people and effective provision of services;
 • Ability to manage the flow of information and adhere to deadlines and commitments;
 • Bank account suitable for receiving transfers from abroad.

Companies should submit the following:

 • Company overview
 • Prior experience in the relevant field
 • List of references 

Individual collaborators should submit the following:

–   Curriculum Vitae

– Brief description indicating that they have appropriate professional knowledge and experience to participate in the mentioned project activity

According to ILO project rules, experts cannot be civil servants. The ILO retains the right to accept or reject any application. Selection of candidates will be done according to ILO project procedures. Candidates will be contacted by the activity coordinator and they will receive the terms of reference with detailed requirements and descriptions of tasks. All candidates selected for a particular assignment will sign an external collaboration contract with the ILO for the specific task and for a specific duration; this by no means constitutes permanent employment by the ILO or any prospect thereof.

You can see the entire call with a detailed explanation of the tasks, objectives and conditions on the links below:

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SERVICE NEEDS ASSESSMENT FOR THE TRADE UNIONS _MK

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SERVICE NEEDS ASSESSMENT FOR THE TRADE UNIONS _EN

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SERVICE NEEDS ASSESSMENT FOR THE TRADE UNIONS _AL