Повик за ангажирање на консултант за изработка на анализа

0

Повик за ангажирање консултант за подготовка на:

АНАЛИЗА НА КАПАЦИТЕТИТЕ И УЛОГАТА НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА ВРАБОТЕНИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА/СИНДИКАЛЕН ПРЕТСТАВНИК

ОПИС НА РАБОТНА ЗАДАЧА:

Повик за ангажирање на двајца (2) домашни експерти.

СПРОВЕДУВАЧ:

Kонфедерација на слободни синдикати на Mакедонија со поддршка од Меѓународната конфедерација на синдикти (International Trade Union Confederation) и Union to Union.

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОЗАДИНА:

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) е доброволна синдикална организација во која се здружени синдикати од јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. КСС е самостојна организација, независна од власта, политичките партии, работодавачите и други организации и интересни групи. КСС е репрезентативна синдикална организација на национално ниво и по тој основ има свои претставници и учествува во работата на Економско-социјалниот совет на РМ (ЕСС). КСС е репрезентативна синдикална организација и за јавниот сектор во РМ и по тој основ е потписник на Општиот колективен договор за јавниот сектор во Р.Македонија. Во КСС се здружени 11 грански синдикати.

ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ:

Основни цели на КСС се: економска и социјална сигурност на работниците, заштита и унапредување на работничките права, пристоен животен стандард, навремени и достоинствени плати и пензии, гарантирање на минималната плата, поздрави и побезбедни работни места, здравствена заштита за сите граѓани, развој на демократијата, социјалната правда и солидарност.

Главната цел на активноста е да се е да придонесе за создавање на превентивна култура за спречување на несреќи при работа на национално и меѓународно ниво, преку воспоставување и управување со функционален систем за безбедност и здравје при работа.

Специфичната цел на активноста е да даде увид во положбата на претставникот на вработените за безбедност и здравје при работа/синдикален претставник во однос на правата и обврските кои се предвидени со Законот за БЗР и позицијата која ја зазема во правниот субјект.

ЦЕЛ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Активностите кои треба да се преземат за постигнување на предвидените цели во рамките на овој повик за ангажирање на еден експерт се наведени подолу:

 1. Спроведено истражување за подготовка на Анализата на капацитетите и улогата на претставникот на вработени за безбедност и здрваје при работа/синдикален претставник;
 2. Изработка на Анализата на капацитетите и улогата на претставникот на вработени за безбедност и здравје при работа/синдикален претставник;

Целта на подготовка на оваа анализа е да се направи увид во капацитетите на претставникот на вработени за безбедност и здравје при работа/синдикален претставник, начинот на нивно функционирање, запознавање со правата и обврските од Законот за безбедност и здравје при работа, како и подзаконските и сродни акти кои се однесуваат на претставниците на вработени за безбедност и здравје при работа /синдикален претставник, како и подигнување на јавната свест за безбедност и здравје при работа.

Заклучоците од оваа анализа ќе бидат појдовна основа за детектирање на положбата на претставникот на вработени за бзр/синдикален претставник во однос на правата и обврските кои се предвидени со Законот за БЗР и позицијата која ја зазема во правниот субјект.

ЕКСПЕРТСКА ОДГОВОРНОСТ, ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ И ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ:

За овaa активност, се планира ангажирање на два експерта со искуство во областа на безбедноста и здравјето при работа и трудовото право. Експертите ќе бидат ангажирани вкупно 30 работни дена.

Индикативна временска рамка за спроведување на активностите e во период од 05.05.2021 – 15.07.2021 – 30 експертски денови.

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ ОД СТРАНА НА ЕКСПЕРТОТ:  

Од експертите се очекува да ги преземат следниве активности:

 • Спроведување на истражување за потребите за подготовка на Анализа на капацитетите и улогата на претставникот на вработени за БЗР/синдикален претставник
 • Подготвена и доставена Анализа на капацитетите и улогата на претставникот на вработени за БЗР/синдикален претставник.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ:

Профилот на правното лице треба да ги исполнува следните критериуми:

 • Правно лице регистрирано на територија на Р.С. Македонија;
 • Правно лице со најмалку 10 годишно искуство и експертиза во областа на безбедност и здрaвје при работа и трудово право на национално ниво.
 • Правно лице со најмалку 5 годишно искуство и експертиза во областа на безбедност и здравје при работа и трудово право на меѓународно ниво;
 • Правно лице кое поседува база на експерти кои имаат искуствo и експертиза вo oбласта на безбеднoст и здрaвје при рабoта и трудово право, како автори или ко-автори на најмалку 3 анализи од наведените области.

Правните лица кои се заинтересирани да соработуваат со КСС, а во врска со опишаната потреба во ова барање, треба да достават потребна документација најдоцна до 28.04.2021 година на е-мејл адреса:  contact@kss.mk или на адреса ул.50-та Дивизија бр. 25, 1000 Скопје со назнака: ,,Понуда за изработка на анализа“.

Профилот на експертите кои ќе ги предложи правното лице треба да ги исполнуваат следните критериуми:

 • Да е државјанин на Република С. Македонија;
 • Да има најмалку диплома за завршено високо образование и најмалку 10 годишно искуство и експертиза во областа на безбедност и здравје при работа;
 • Да ја  владее  состојбата  и  предизвиците  во  областа  на трудовото  право  и  безбедноста и здравјето при работа, во однос на законодавно-правната регулатива;
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи
 • Комуникација и соработка со сите социјални партнери, граѓански организации и државни институции
 • Да поседуваат Аналитички вештини.
 • Работно искуство и познавање на законодавно – правната регулатива на регионално ниво, во ИПА земјите.
 • Познавање на англиски јазик ( заради потребата од соработка и презентирање на Синдикални организации од ЕУ земјите)

Од страна на Експертот е потребно е да ги достави следниве документи:

 • Работна биографија;
 • Мотивациско писмо;
 • Предлог методологија и пристап за извршување на активностите;
 • Предложен буџет

НАЧИН НА СЕЛЕКЦИЈА:

Добиените понуди кои ќе ја поминат административната проверка ќе бидат оценувани од страна на комисијата за оценување. Апликациите ќе се оценуваат според следниве критериум:

Техничка евалуација – максимален можен резултат – опсег

 • Предложена методологија и временска рамка – 30 поени
 • Работна биографија/Портфолио – 40 поени
 • Вкупно поени 70
 • Финансиска евалуација – максимална можна оценка
 • Вкупно поени – 30
 • Вкупно (техничка и финансиска евалуација) – 100 поени

КСС го задржува правото да прифати или одбие некоја од добиените апликации.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Нацрт- извештајот  се  доставува доставува најдоцна  во рок  од 5  дена  по  завршувањето и испорачувањето на договорените услуги.

ДЕФИНИРАЊЕ НА ИНДИКАТОРИ

Индикаторите за предвидената активност во овој договор е:

 • Подготвена Анализа

Повик за изработка на анализа

Сподели на социјални медиуми

Copyright kss.mk