1. Home
  2. Новости
  3. Отворена седница на Економско – социјалниот совет

Отворена седница на Економско – социјалниот совет

Отворена седница на Економско – социјалниот совет
0
521 ПРЕГЛЕДИ

На ден 20.03.2017 година се одржа отворена седница на Економско – социјалнит совет, на која беа презентирани реализираните активности од досегашното функционирање на ЕСС на национално и локално ниво и  за унапредувањето на функционирањето на ЕСС. Исто така беше презентирана и годишната Програма за работа на Економско – социјалниот совет со кој претседаше министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. На седницата од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија КСС, присуствуваа членовите на Економско – социјалниот совет г. Благоја Ралповски и г.Јаким Неделков.

На отворената седница социјалните партнери се согласија дека редизвиците со кои се соочува земјата поврзани со долготрајната политичка криза не треба да се пречка за остварување и натамошно динамизирање на дијалогот.

На отворената седница се даде осврт и на повеќе проекти, за кои економско – социјалниот совет даде  иницијативи и предлози и преку кој кои поминаа повеќе проекти Македонија вработува, Акцискиот план за вработување на млади, а од особена важност е донесувањето на Законот за минимална плата и се истакна дека во наредниот период сите социјални партнери се согласуваат околу зголемување на минималната плата, која ќе биде резултат на сеопфатна анлиза и консензус помеѓу социјалните партнери, а нема да се утврдува паушално.

Отворената седница на ЕСС беше одржана во организација со проектот за Унапредување на социјалниот дијалог како промотивен  настан за јакнење на препознатливоста и репутацијата на ЕСС во јавноста и кај целните публики преку истакнување на улогата на ЕСС во трипартитниот социјален дијалог.

Open session of the Economic – Social Council

Open session of the Economic – Social Council
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 20.03.2017  was held an open session of the Economic – Social Council, where were presentinted the activities implemented by the functioning of the ESS, on national and local level and the improved the functioning of the ESS. It was also presented the annual Work Programme of the Economic – Social Council chaired by the Minister of Labour and Social Affairs Ibrahim Ibrahimi. The open session was attended by members of the Economic – Social Council of the Confederation of Free Trade Unions of Macedonia KSS, Blagoja Ralpovski and Jakim Nedelkov.

On the open session, social partners agreed that the challenges the country is facing, related to the long-running political crisis should not be an obstacle for achieving the goals and further intensify the dialogue.

On the open session it was given an overview an overview and more projects that Economic – Social Council give initiatives and proposals and several projects passed through the ESC, Macedonia employs, the Action Plan for Youth Employment, and of particular importance is the adoption of the Law on the minimum wage and the future all social partners agree on raising the minimum wage, which will be the result of their analysis and comprehensive consensus between the social partners.

The open session of ESC was held in organization with the Project Promoting social dialogue, as a promotional event  for strengthening the visibility and reputation of the ESC in front of the public and the target audiences by highlighting the role of ESC in the tripartite social dialogue.