1. Home
  2. Новости
  3. Одржан 4-тиот Конгрес на ITUC

Одржан 4-тиот Конгрес на ITUC

Одржан 4-тиот Конгрес на ITUC
0
440 ПРЕГЛЕДИ

Конфедерацијата на слободни синдикати зема учество на Четвртиот светски конгрес на Меѓународната конфедерацијата на синдикати каде КСС е полноправна членка. Конгресот се одржа во периодот од 2-7 декември 2018 година, во Копенхаген, Данска.

Повеќе од 1.200 учесници учествуваа во петдневната дебата со цел да ги креираат политиките и приоритетите за меѓународното синдикално движење во наредните четири години. На Конгресот се обрати премиерот на Данска Ларс Лекке Расмусен, градоначалникот на Копенхаген Френк Јенсен и генералниот директор на Меѓународната организација за труд, Гај Рајдер.

На Конгресот беше избрано новото раководтсво на ITUC. Двајцата кандидати, Сузана Камусо и Шаран Бароу, беа номинирани за функцијата генерален секретар, а Шаран Бароу беше реизбана по втор пат.

По исцрпните дебати и размена на искуства за синдикалните движења од целиот свет на Конгресот беа донесени пет итни резолуции и тоа:

 -Резолуција за спроведување на човековите права и мир во Колумбија;
– Резолуција за солидаризирање со работниците и учениците во Иран;
– Резолуција за спроведување на итни реформите во областа на трудовото право во Унгарија;
– Резолуција за остварување на работничките права и солидаризирање со независните синдикати во Казахстан;
– Резолуција за ослободување на поранешниот претседател на Бразил- Лула де Силва кој е неправедно осуден

 Со затварањето на Светскиот конгрес учесниците се обврзаа на следното:

-Да се стремат  кон достигнување на број од над 250 милиони членови на ITUC во текот на следните четири години

-Да креираат нов колективен договор со кој ќе се зајакне социјалната заштита

-Да се зголемат минималните плати во државите,

-Да се ублажи трендот на минималното плаќање на работниците

 -Да се елиминираат рововите јазови во платите и било која родова базирана дискриминација на работното место

-Да се преземат мерки против насилството на жените на работното место

На Конгресот особено внимание беше обрнато и на климатските промени како голем проблем со кој се соочува денешницата.

КСС со своето учество придонесе кон креирањето на политиките на ITUC за следните 4 години пренесувајки ја ситуацијата за синдикалното движење во Македонија и споделувајќи го своето искуство со останатите учесници.Следниот Конгрес на ITUC ќе се одржи во 2022 година

.

45358540245_8a7e5a963e_z 45358540345_7ecf3a1114_z

The 4th ITUC World Congress held in Copenhagen

The 4th ITUC World Congress held in Copenhagen
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The Confederation of Free Trade Unions took part in the Fourth World Congress of the International Trade Unions Confederation where the Confederation of free trade unions of Macedonia is a full member.

The Congress was held from December 2-7, 2018, in Copenhagen, Denmark.

More than 1,200 participants took part in five days of debate to shape the policies and priorities for the international trade union movement for the next four years. The Congress was addressed by Prime Minister of Denmark Lars Løkke Rasmussen, the Lord Mayor of Copenhagen Frank Jensen and International Labour Organization Director-General Guy Ryder.

The new leadership of the ITUC was elected to Congress. The two candidates, Susanna Camuso and Sharan Barrow, were nominated for the post of Secretary General, and Sharan Barrow was re-elected for the second time.

After the exhaustive debates and exchange of experiences for trade union movements from all over the world, five immediate resolutions were adopted:

– Resolution on the implementation of human rights and peace in Colombia;
– Resolution on solidarity with workers and students in Iran;
– Resolution on the implementation of emergency reforms in the area of labor law in Hungary;
– Resolution on the exercise of labor rights and solidarity with independent trade unions in Kazakhstan;
– Resolution on the release of former Brazilian President Lula de Silva, who was unfairly convicted.

 With the closing of the World Congress, the participants committed themselves to the following:

-To strive to achieve the number of over 250 million ITUC members for the next four years
-To create a new collective agreement that will strengthen social protection
-To increase the minimum wages in the states,
-To mitigate the trend of minimum payment for workers
-To eliminate trench trunks in wages and any gender-based discrimination in the workplace
-To take Measures are taken against the violence of women in the workplace

The Congress also paid special attention to climate change as a major problem facing these days.

KSS contributed to the creation of the policies of the ITUC for the next 4 years by conveying the situation of trade union movement in Macedonia and sharing its experience with participants from all around the world.
The next ITUC Congress will be held in 2022.

45358540245_8a7e5a963e_z 45358540345_7ecf3a1114_z