1. Home
  2. News
  3. KSS protested in Prilep

KSS protested in Prilep

KSS protested in Prilep
0
463 ПРЕГЛЕДИ

The Confederation of free trade unions of Macedonia has decided to radicalize its actions in order to achieve its demands with which it wants to raise the social status of its members and employees in the public sector.

KSS submitted the requirements to the Government of Republic of Macedonia and to the relevant ministries in January this year before the big warning protest in Skopje that  was organized on 17.01.2018.

With this requirements  KSS is struggling for a decent salary that will enable a decent life which is completely overlooked as the basic characteristic of social life, to harmonize the amount of the basic wage with the minimum wage, to respect the laws and the collective agreements that allow the payment of allowances as well as K-15, to stop with the political pressures and all other pressures at work place and mobbing so that the quality worker can do his job, make a re-qualification or additional qualification to an employee for  the sectors where it is necessary and to stop with the idea of transfer of employees from the public to the private sector and to respect of social dialogue as the most important tool for overall progress.

The protest in Prilep, despite all attempts of the institutions to prevent it, was supported and a message was sent to the institutions that they should understand that the trade unions should be included in decision making as a relevant factor and as a representative of the labor force in the country.

KSS will continue to radicalize its activities until institutions take action to meet these requirements that are in line with laws and collective agreements.

In addition, part of the protest.

Protest – Prilep 15.12.2018– video

Protest – Prilep 15.12.2018– video 2

48355633_2234834710065555_1950252221417390080_o 48358844_2234834786732214_1067052408141512704_o48383895_2234834743398885_4950025898280615936_o 48417657_2234834653398894_9212504859062829056_o

 

КСС ПРОТЕСТИРАШЕ ВО ПРИЛЕП

КСС ПРОТЕСТИРАШЕ ВО ПРИЛЕП
0
0 ПРЕГЛЕДИ

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија реши да го радикализира своето делување за постигнување на своите барања со кои сака да го подигне социјалниот статус на своите членови и вработени во јавниот сектор.

КСС своите барања ги достави до Владата на Република Македонија и до соодветните министерства уште во јануари оваа година кога беше организиран големиот предупредувачки протест во Скопје на 17.01.2018 год.

Со своите барања КСС се бори за пристојна плата која ќе овозможи пристоен живот кој потполно се занемари како основна карактеристика на  општественото живеење, да се усогласи висината на основната плата со минималната плата, да се почитуваат законите и колективните договори со кои се овозможува исплата на додатоците на плата како и К-15, да се престане со политичките притисоци и сите други притисоци на работно место и мобинг за да може квалитетниот работник да си ја извршува својата работа,  да се направи преквалификација или доквалофикација на веќе вработените за секторите каде што има недостаток на работна сила наместо да се всадува идејата за трансфер на вработени од јавниот во приватниот сектор и почитување на социјалниот дијалог како најважна алатка за севкупен напредок.

Протестот во Прилеп и покрај сите обиди за негово спречување беше подржан и беше испратена порака од која институциите треба да разберат дека треба синдикатот да го вклучат во донесувањето на одлуките како релевантен фактор и како претставник на работната сила во државата.

КСС и понатаму ќе продолжи да ги радикализира своите активности се додека институциите не преземат активности за исполнување на овие барања кои се согласно законите и колективните договори.

Во прилог, дел од протестот.

Протест- Прилеп 15.12.2018– видео

Протест- Прилеп 15.12.2018– видео 2

48355633_2234834710065555_1950252221417390080_o 48358844_2234834786732214_1067052408141512704_o48383895_2234834743398885_4950025898280615936_o 48417657_2234834653398894_9212504859062829056_o