1. Home
  2. Новости
  3. Одржан протестот на КСС во Куманово

Одржан протестот на КСС во Куманово

Одржан протестот на КСС во Куманово
0
563 ПРЕГЛЕДИ

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија на ден 06.04.2019 година одржа протест во Куманово кој започна во 12,10 часот на Градскиот плоштад. КСС ги повтори своите барања како што се зголемување на платите согласно зголемувањето на минималната плата, стоп за трансфер од јавен во приватен сектор, К-15 за јавниот сектор, сигурност на работните места и пристојна плата.

Претседателот на КСС, Благоја Ралповски имаше свое обраќање на кое истакна дека КСС нема да застане во одбрана на правата на работниците и истакна дека протестите продолжуваат и за време на претседателската изборна кампања. Исто така истакна дека КСС бара според законот да ги зголемат и платите на вработените во јавниот сектор како и што Владата најде законско решение да им ги покачи платите на вицепремиерите и министрите. Бара покачување на платите согласно порастот на минималната плата и не од сега, туку од 01.01.2019 година. Воедно порача стоп за трансферот од јавен во приватен сектор. Исто така истакна дека Владата треба да докаже дека се најдобриот работодавач во државта и да докажат со пример како се исплаќа К-15 и на вработените во јавниот сектор.

56242785_2303343243214701_7008649310036295680_resized 56446515_2303343329881359_8237144290384412672_resized

Порача и дека продолжуваат понатака, по патот на просперитетот во државата и за тоа се денеска тука, за одбрана на работничките права. Нагласи дека без почитуван работник, нема почитувано општество.

КСС порача дека доколку не се послушаат барањата на КСС ќе се пристапи и кон генерален штрајк во јавниот сектор.

На протестот свое обраќање имаше и Претседателот на СОНК, Јаким Неделков кој опфати неколку поенти за дејностите, што ги покрива нивниот синдикат како што се ветувањата за зголемување на платите на вработените во градинките за 12-16% од 01.01.2019 година, а нема ништо од ветеното од надлежните институции, нема ниту нивелација на платите во културата од март 2019, а колективниот договор изготвен од СОНК кој поминал на јавна расправа некој се обидува да го “фрли во канта”.

Свое обраќање имаа и Претседателот на Регионалниот одбор на СОНК -Куманово, Никола Стојмановски, како и Генералниот Секретар на Регионалниот одбор на СОНК-Куманово, Исмет Зекири.

На протестот присуствуваа членови на гранските синдикати при КСС.

Confederation of free trade unions of Macedonia held a protest in Kumanovo

Confederation of free trade unions of Macedonia held a protest in Kumanovo
0
0 ПРЕГЛЕДИ

On 6th of april 2019,Confederation of Free Trade Unions of Macedonia held a protest in Kumanovo, which began at 12.10 o’clock at the main city square in Kumanovo, KSS reiterated its demands such as increasing wages according to the increase in the minimum wage, the stop for transfer from public to private sector, K-15 for the public sector, job security and decent pay.

The President Blagoja Ralpovski addressed the protest, pointing out that the KSS will stand in defense of workers’ rights and highlighted that the protests will continue during the presidential election campaign. He also said that KSS demands, according to the law, to increase the salaries of public sector employees, and that the government has found a legal solution to raise the salaries of deputy prime ministers and ministers. Our demands are aimed to salary increase according to the increase of the minimum wage, but not from now on, but from 01.01.2019. At the same time he asked to stop the transfer from public to private sector. He also pointed out that the Government should be proven employer in the state and to give an example how public sector employees should be paid, including k-15.

He said that KSS is continuing, along the path of prosperity in the country, and today we are here to defend the workers’ rights. Emphasized that without a respected worker, there is no respected society.

KSS has said that if their demands do not comply, it should result with general strike in the public sector

Jakim Nedelkov ,the President of Autonomous trade union for education, science  and culture (SONK), took a part of the protest with his own speech and covered several points by their trade union, such as the promises for increasing the salaries of the employees in the kindergartens by 12-16% from January 1, 2019, but the competent institutions didn’t even start to fulfill the promises, there is no increasing of the salaries in the culture since March 2019, and the collective agreement prepared by SONK who regularly passed a public hearing now is in a position that someone is trying to “throw it in a bin”.

The President of the Regional Committee of SONK-Kumanovo, Nikola Stojmanovski, and the General Secretary of the Regional Committee of SONK-Kumanovo, Ismet Zekiri, also addressed the meeting.

Members of the affiliates of KSS attended the protest as well.