1. Home
  2. Новости
  3. Одржана PERC школа на тема плати и намалување на јазот меѓу платите и социјална заштита

Одржана PERC школа на тема плати и намалување на јазот меѓу платите и социјална заштита

Одржана PERC школа на тема плати и намалување на јазот меѓу платите и социјална заштита
0
507 ПРЕГЛЕДИ

Кон крајот на септември оваа година, поточно од 18-20.09.2017 во Стокхолм, Шведска се одржа  PERC школата, десета по ред.

На оваа школа се разгледуваа глобалните состојби и промени на работничките права кои во последниот период се особено актуелна тема.  Споредба беше направена меѓу состојбите во земјите од регионот, земјите од Европа и секако споредба помеѓу земјите од светот кои се со различно ниво на почитување на работничките права.

bty

Свои излагања имаа Карл Торвалдсон, заменик Претседател на ITUC,  Генералниот секретар на ETUC, Лука Винсентини и Естер Линч, конфедерален секретар и Ениса Салимович од регионалната канцеларија на PERC која даде посебен осврт на моменталната состојба во земјите од регионот.

bdr

Меѓу другото се разговараше и за нивото на платите во јавниот сектор, минимална плата, колективно преговарање, јазот во платите врз основа на полова и старосна дискриминација за што свое излагање имаа и претставници од секцијата на жени и секцијата на млади при PERC.

bty

Од страна на претставници од синдикатите  од балтичките земји беше претставена платформата Global deal која се осврнува на социјалниот дијалог на глобално ниво и се залага за приклучување на сите три страни, Владата, синдикатите и организациите на работодавачи што е всушност идеалната опција за која се залагаат основачите. Идејата за Global deal потекнува од Стефан Лофрен, министер во Шведска кој се залага за оваа идеја откако влегол во политиката.

Кон овој глобален начин на социјален дијалог се приклучиле повеќе земји од светот.

 

PERC School on wages, wage gap reduction and social protection

PERC School on wages,  wage gap reduction and social protection
0
0 ПРЕГЛЕДИ

At the end of September this year, more precisely from 18 to 20, 2017 in Stockholm, Sweden,was held PERC School,  the tenth in a row.

On this school were considered  the global situations and the changes in workers’ rights that in the last period is current  topic. A comparing was made between the situation in the countries of the region, the countries of Europe and of course  comparing between the countries of the world with a different level of respecting of the  workers’ rights.

bty

A short presentations were made by Karl Torvaldson, ITUC Deputy Chairman, ETUC Secretary General, Luca Vincentini and Ester Lynch, Confederal Secretary and Enisa Salimovic from the PERC Regional Office, who highlighted the current situation in the countries of the region.

Among the other things, it was discussed about the level of wages in the public sector, minimum wage, collective bargaining, wage gap based on gender and age discrimination, for which representatives from the women’s section and youth section of PERC had their own presentation.

Representatives of the trade unions from the Baltic countries presented the Global deal platform that addresses the global social dialogue and advocates the joining of all three parties, the Government, trade unions and employers’ organizations, which is in fact the ideal option for the founders . The idea of a global deal comes from Stephen Lofer, a Swedish minister who advocates the idea after he entered into politics.

Several countries from the world have joined for this way of  social dialogue.