1. Home
  2. Новости
  3. Одржана обука ” Права на младите на работното место-пристојна работа за младите луѓе “

Одржана обука ” Права на младите на работното место-пристојна работа за младите луѓе “

Одржана обука ” Права на младите на работното место-пристојна работа за младите луѓе “
0
325 ПРЕГЛЕДИ

Обуката која се одржа во периодот од 27-29.09.2017 год.во Охрид е во склоп на програмата ” Права на младите на работното место-пристојна работа за младите луѓе ” која има за цел подигање на свеста на младите луѓе за нивните права на работното место.

Како главни сегменти на кои се обрна најголемо внимание беа: клучните карактеристики на пазарот на трудот за младите луѓе, договор за вработување, условите за работа на работниците и безбедност и здравје при работа секако врз основа на нашето национално трудово законодавство.

Обуката беше организирана на комбиниран начин со презентации од предавачите, размена на знаења меѓу учесниците и работа во групи со интеракција.  Обуката ја водеа меѓународен и национален експерт од областа на работничките права.

22425918_10213941068341706_845634101_o    22396609_10213941062221553_819321590_o

Според покажаниот интерес и активност на обуката од учесниците кои беа млади луѓе до 24 години, можеше да се забележи дека имаат потреба од ваков тип на обуки за да се информираат и да бидат подготвени за да влезат на пазарот на трудот.

Обуката беше организирана од страна на Мегународната организација на трудот.

Training about “Youth Rights at Work – Decent Work for Young People”

Training about “Youth Rights at Work – Decent Work for Young People”
0
0 ПРЕГЛЕДИ

The training that was organized in the period from 27-29.09.2017 in Ohrid, is part of the program “Youth Rights at Work – Decent Work for Young People”, which aims to raise the awareness of young people about their workers  rights.

The main segments that was paid attention were: key caracteristics of the labor market for young people, employment contract, working conditions and safety and health at work, certainly on the basis of our national labor legislation.

The training was organized in a combined way with presentations from exxperts, exchange of knowledge among participants and work in groups with interaction. The training was led by an international and national expert in the field of labor rights.

 

22425918_10213941068341706_845634101_o    22396609_10213941062221553_819321590_o

According to the interest and activity shown  from the participants who were young people up to 24 years old, it was noticed that they need this type of training in order to be informed and ready to enter in  the labor market.

The training was organized by the International Labor Organization.