1. Home
  2. Новости
  3. Меѓународната организација на трудот одбележува 100 години постоење

Меѓународната организација на трудот одбележува 100 години постоење

Меѓународната организација на трудот одбележува 100 години постоење
0
548 ПРЕГЛЕДИ

Оваа година 2019 та е јубилејна година за Меѓународната организација на трудот.

Оваа година одбележува 100 години од основањето, односно 100 години исполнување на својата мисија.

МОТ е основана  во 1919 година како дел од Версајскиот мировен договор, со кој е завршена Првата светска војна.  За своето функционирање МОТ ги здружува владите, работниците и работодавачите за врз основа на принципот на трипартизам да постигне социјална правда и да воведе стандарди на пазарот на трудот.

МОТ е единствената меѓународна организација каде владата нема ексклузивна гласачка моќ. При поставувањето стандарди и политики, претставниците на работодавачите и работниците имаат еднаков глас со владите во процесите на донесување одлуки.

Како синдикат сме во постојана соработка со МОТ во насока на унапредување на работничките права и слободи.

Во продолжение повеќе информации за МОТ на следниот линк.   www.ilo.org/100

 

International Labour Organization marks 100 years anniversary

International Labour Organization marks 100 years anniversary
0
0 ПРЕГЛЕДИ

This year is the jubilee year for the International Labor Organization.

This year marks the 100 years anniversary of the foundation, or 100 years of fulfillment of its mission.

ILO was founded in 1919 as part of the Versailles Peace Treaty, with which the First World War was ended. For its work, the ILO brings together governments, workers and employers on the basis of the principle of tripartism to achieve social justice and to improve standards in the labor market.

ILO is the only international organization where the government has no exclusive voting power. When setting standards and policies, workers’ representatives and employers’ representatives have an equal voice with governments in the decision-making process.

As a trade union, we are in constant cooperation with the ILO in the direction of promoting workers’ rights and freedoms.

For further information for ILO on the following link.   www.ilo.org/100