1. Home
  2. ГРАНСКИ СИНДИКАТИ

ГРАНСКИ СИНДИКАТИ

Самостоен сидникат на образование, наука и култура на Република Македонија

Контакт:
(02) 3115-011

Е-маил:
sonk@sonk.org.mk

Синдикат на администрацијата, државната управа и правосудство на Македонија

Контакт:
(02) 2466 238

Е-маил:
contact@sadu.mk

Синдикат на полиција во Македонија

Контакт:
070/315-745

Е-маил:
contact@spm.mk

Синдикат за транспорт и врски

Контакт:

Е-маил:
dionisijev@yahoo.com
sindikat.STV@gmail.com

Синдикат за угостителство и туризам

Контакт:
078 243 713

Е-маил:
mitrovskirobert@yahoo.com

Синдикат на поштенски и телекомуникациски оператори

Контакт:
02/ 310 52 88
070/ 20 06 14

Е-маил:
bveligdenov@yahoo.com

Синдикат на станбено - деловни, комунални и водостопански организации на РМ

Контакт:

Е-маил:
antovskizoce@yahoo.com

Независен сидникат на одбраната

Контакт:
070/270-929

Е-маил:
nso.mo.arm@gmail.com

Самостоeн синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи

Контакт:
(02) 3 147 116

Е-маил:
sskc.sindi@yahoo.com

Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија

Контакт:
075/226-292

Е-маил:
kontakt@sindikatnarek.org.mk

Пензионерски синдикат на Македонија

Контакт:
075/226-292

Е-маил:
penzioneri@kss.mk

Синдикална организација на професионални пожарникари

Контакт:
078/433-455

Е-маил:
filip.stojkov@yahoo.com