Закони

Устав на Р.Македонија
– Измени и дополнувања
Амандмани I и II – 1/1992
Амандман III – 31/1998
Амандмани IV – XVIII – 91/2001
Амандман XIX – 84/2003
Амандмани XX – XXX – 107/2005
Амандман XXXI – 3/2009

Закон за работните односи – 28.09.2015
– Измени и дополнувања
Изменување и дополнување – 15.02.2016
Одлука на Уставен суд – 29.06.2016

Закон за безбедност и здравје при работа
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен суд – 07.07.2010
Одлука на Уставен суд – 29.06.2011
Изменување и дополнување – 03.10.2011
Одлука на Уставен суд – 02.05.2012
Измена и дополнување – 14.02.2013
Измена и дополнување – 19.02.2013
Дополнување – 07.10.2013
Дополнување – 27.11.2013
Измена и дополнување – 30.10.2014
Дополнување – 02.02.2015
Измена и дополнување – 31.07.2015
Измена и дополнување – 05.11.2015
Измена и дополнување – 19.02.2016

Закон за заштита од вознемирување на работното место – 79-2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за минимална плата – 24.01.2012
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 10.02.2014
Измена – 05.12.2014
Измена и дополнување – 18.05.2015
Измена и дополнување – 31.07.2015

Закон за исплата на платите – 26-2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 06.12.2013
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за Европски работнички совет – 6/2012
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за еднакви можности на жените и мажите – 6/2012
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 12.11.2014
Измена и дополнување – 02.09.2015
Измена и дополнување – 16.11.2015

Закон за заштита на личните податоци – 7/2005
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 19.08.2008
Измена и дополнување – 20.09.2010
Измена и дополнување – 03.10.2011
Измена и дополнување – 04.03.2014
Измена и дополнување – 04.09.2015
Дополнување – 20.05.2016

Закон за инспекција на труд – 2002
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 23.03.2011
Измена и дополнување – 27.11.2013
Измена и дополнување – 05.03.2014
Измена и дополнување – 05.03.2015
Измена и дополнување – 27.08.2015

Закон за Народниот правобранител – 60/2003
– Измени и дополнувања
Одлука на Уставен суд 29.10.2008
Измена и дополнување 14.09.2009
Измена и дополнување 29.09.2016
Измена и дополнување 14.10.2016

Закон за евиденциите во областа на трудот 31/2013
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување 27.08.2015

Закон за пензиско и инвалидско осигурување
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 06.12.2013
Измена и дополнување – 04.03.2014
Измена и дополнување – 26.06.2014
Измена и дополнување – 29.07.2014
Измена и дополнување – 31.10.2014
Измена и дополнување – 19.12.2014
Измена и дополнување – 12.02.2015
Измена и дополнување – 17.04.2015
Измена и дополнување – 12.06.2015
Измена и дополнување – 31.07.2015
Измена и дополнување – 27.08.2015
Измена и дополнување – 04.09.2015
Измена и дополнување – 05.10.2015
Измена и дополнување – 11.12.2015

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување – 95/2015
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување 31.07.2015
Измена 11.12.2015
Измена и дополнување 17.10.2016

Закон за мирно решавање на работни спорови – 104/2014
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување 19.02.2016

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер – 13-2006
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 14.07.2008
Измена и дополнување – 15.01.2010

Закон за социјална заштита
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 05.03.2015
Измена – 05.05.2015
Дополнување – 24.06.2015
Измена и дополнување – 02.09.2015
Измена и дополнување – 05.10.2015
Измена и дополнување – 05.11.2015
Измена и дополнување – 19.02.2016

Закон за спречување и заштита од дискриминација – 177/2015
– Измени и дополнувања
Измена и дополнување – 22.06.2016

Copyright kss.mk