Ратификувани конвенции на МОТ од РМ

Конвенција за здравје и безбедност при работа

Конвенција за заштита од присилна работа

Конвенција за правото за организирање и колективно договорање

Конвенција за слободата на здружување и заштитата на правата за организирање

Конвенција за најлошите форми на детски труд

Конвенција за трипартитна консултација (меѓународни стандарди за труд)

Конвенција за одредување на минимум плата

Конвенција за Дискриминација (вработување и занимање)

Конвенција за еднакво плаќање

Конвенција за ноќна работа (жени)

Конвенција за принудна работа

Состојбата со еднаквите можности на жените и мажите

Стандарди за рано учење и развој

Конвенција за приватните агенции за вработување

Конвенција за минимална возраст

Конвенции и препораки

Конвенција за работни односи во јавните служби

Конвенција за трудова администрација

Конвенција за колективно договарање

Правата и обврските на работодавачите и вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа

Прирачник – Фундаметални конвенции

Copyright kss.mk