Преглед на: Секција на млади

Обуката која се одржа во периодот од 27-29.09.2017 год.во Охрид е во склоп на програмата ” Права на младите на работното место-пристојна работа за младите луѓе ” која има за цел подигање на свеста на младите луѓе за нивните права на работното место. Како главни сегменти на кои се обрна најголемо внимание беа: клучните карактеристики на пазарот на трудот за младите луѓе, договор за вработување, условите за работа на работниците и безбедност и здравје при работа секако врз основа на нашето национално трудово законодавство. Обуката беше организирана на комбиниран начин со презентации од предавачите, размена на знаења меѓу учесниците и…

Од 1 до 4 октомври КСС беше домаќин на 4-та средба на младите синдикалисти од Југоисточна Европа со нивните колеги од синдикатите на Германија (ДГБ) и Австрија (ОГБ) организирана во партнерство со Фондацијата Фридрих Еберт. Младите синдикалисти во оваа пригода разменија интересни искуства и информации по теми кои се еднакво актуелни во сите земји кои беа претставени: состојбата со невработеноста, предизвиците на пазарот на трудот, смалувањето на правата на младите работници, организирање на младината во синдикати, итн. Младите исто така го одбележаа и денот на пристојната работа, 7 октомври, организирајќи прес конференција по тој повод. „Го одбележуваме овој ден со…

„Законот за работни односи, теорија и пракса“, беше темата на вториот модул на Школата за млади синдикални лидери на КСС, која се одржа на 18-20 мај во Хотел Бисер, Струга. Предавачи овој семинар беа д-р Тодор Каламатиев и м-р Александар Ристовски од Правниот факултет “Јустинијан Први“. Професорот Тодор Каламатиев, по општиот вовед, ги запозна слушателите со Законот за работни односи, постапката за засновање работен однос, одморите и отсуствата, материјална одговорност на работниците, заштитата при работа општата и посебната заштита на жените, додека Александар Ристовски зборуваше за начелата на работниот однос, договорите за вработување, флексибилните договори за вработување, работното време и…

На 7 октомври во Струга беше одржано изборно собрание на Секцијата за млади, на кое беа избрани нов Претседател и Потпретседател на Секцијата. Тројца кандидати се бореа за местото претседател, кои пред делегатите ја презентираа својата биографија и програма за работа. Со тајно гласање за Претседател беше избран Саша Иванов, претседател на синдикалната организација на Фондот за здравство, членка на Синдикатот на администрација и државна управа. За потпрeтседател беше именувана Ана Петрова од синдикатот на ССЕРИ.

Copyright kss.mk