Грански колективни договори

  • Колективен договор за јавните установи за деца (февруари 2011)
  • Колективен договор за основно образование (декември 2008)
  • Kолективен договор за измени и дополнувања на колективниот договор за основно образование (ноември 2009)
  • Колективен договор за средно образование (декември 2008)
  • Измена и дополнување на Колективниот договор за средно образование (јануари 2009)

Copyright kss.mk